Ik heb een vrouw gekend die nooit een kennissennieuwtje vertelde, nooit een opmerking had achter de rug van haar schoonzuster en die nooit een geheim doorvertelde. Waar ze gebleven is weet ik niet. Zij moet wel gebarsten zijn…


ik-heb-een-vrouw-gekend-die-nooit-een-kennissennieuwtje-vertelde-nooit-een-opmerking-had-achter-de-rug-van-haar-schoonzuster-die-nooit-een-geheim
annie m. g. schmidtikhebeenvrouwgekenddienooitkennissennieuwtjeverteldeopmerkinghadachterderugvanhaarschoonzustergeheimdoorverteldewaarzegeblevenisweetiknietzijmoetwelgebarstenzijn…ik hebheb eeneen vrouwvrouw gekendgekend diedie nooitnooit eeneen kennissennieuwtjekennissennieuwtje verteldenooit eeneen opmerkingopmerking hadhad achterachter dede rugrug vanvan haarhaar schoonzusterschoonzuster enen diedie nooitnooit eeneen geheimgeheim doorverteldewaar zeze geblevengebleven isis weetweet ikik nietzij moetmoet welwel gebarstengebarsten zijn…ik heb eenheb een vrouween vrouw gekendvrouw gekend diegekend die nooitdie nooit eennooit een kennissennieuwtjeeen kennissennieuwtje verteldenooit een opmerkingeen opmerking hadopmerking had achterhad achter deachter de rugde rug vanrug van haarvan haar schoonzusterhaar schoonzuster enschoonzuster en dieen die nooitdie nooit eennooit een geheimeen geheim doorverteldewaar ze geblevenze gebleven isgebleven is weetis weet ikweet ik nietzij moet welmoet wel gebarstenwel gebarsten zijn…

Een gentleman is een man die nooit achter de rug van een dame over haar boezem spreekt -Peter Ustinov
een-gentleman-is-een-man-die-nooit-achter-de-rug-van-een-dame-over-haar-boezem-spreekt
De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben -Jacques Chardonne
de-schildering-der-liefde-interesseert-iedereen-want-elk-heeft-er-wel-een-weinig-door-geleden-vooral-zij-die-haar-nooit-gekend-hebben
Een man weet nooit hoe hij afscheid moet nemen, een vrouw nooit wanneer -Helen Rowland
een-man-weet-nooit-hoe-hij-afscheid-moet-nemen-een-vrouw-nooit-wanneer
Een vrouw die haar werkelijke leeftijd meedeelt, moet men nooit vertrouwen. Zo`n vrouw zegt alles -Oscar Wilde
een-vrouw-die-haar-werkelijke-leeftijd-meedeelt-moet-men-nooit-vertrouwen-zo`n-vrouw-zegt-alles
Nooit liegt een vrouw op een meer geslepen wijze dan wanneer zij de waarheid zegt aan iemand die haar niet gelooft -Onbekend
nooit-liegt-een-vrouw-op-een-meer-geslepen-wijze-dan-wanneer-zij-de-waarheid-zegt-aan-iemand-die-haar-niet-gelooft