Ik heb geleerd dat er maar twee dingen zijn om je vrouw tevreden te houden. Het eerste is : laat haar in de waan dat ze haar zin krijgt. En het tweede: geef haar haar zin


ik-heb-geleerd-dat-er-maar-twee-dingen-zijn-om-vrouw-tevreden-te-houden-het-eerste-is-laat-haar-in-de-waan-dat-ze-haar-zin-krijgt-en-het-tweede
lyndon b. johnsonikhebgeleerddatermaartweedingenzijnomvrouwtevredentehoudenheteersteislaathaarindewaanzezinkrijgthettweedegeefik hebheb geleerdgeleerd datdat erer maarmaar tweetwee dingendingen zijnzijn omom jeje vrouwvrouw tevredentevreden tete houdenhet eersteeerste isislaatlaat haarhaar inin dede waanwaan datdat zeze haarhaar zinzin krijgten hethet tweedegeef haarhaar haarhaar zinik heb geleerdheb geleerd datgeleerd dat erdat er maarer maar tweemaar twee dingentwee dingen zijndingen zijn omzijn om jeom je vrouwje vrouw tevredenvrouw tevreden tetevreden te houdenhet eerste iseerste islaat haarlaat haar inhaar in dein de waande waan datwaan dat zedat ze haarze haar zinhaar zin krijgten het tweedegeef haar haarhaar haar zin

De man heeft zijn wil, maar de vrouw krijgt haar zin -Oliver Wendell Holmes
de-man-heeft-zijn-wil-maar-de-vrouw-krijgt-haar-zin
Diplomaat: iemand die zin staat is zijn vrouw te overtuigen dat een nertsmantel haar dik maakt -Alfredo La Mont
diplomaat-iemand-die-zin-staat-is-zijn-vrouw-te-overtuigen-dat-een-nertsmantel-haar-dik-maakt
De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg
de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de