Ik heb hun slaap verstoord, toen ik hen leerde; wat goed en kwaad is, dat weet nog niemand, alleen de Scheppende!


ik-heb-hun-slaap-verstoord-toen-ik-hen-leerde-wat-goed-kwaad-is-dat-weet-nog-niemand-alleen-de-scheppende
friedrich nietzscheikhebhunslaapverstoordtoenikhenleerdewatgoedkwaadisdatweetnogniemandalleendescheppendeik hebheb hunhun slaapslaap verstoordtoen ikik henhen leerdewat goedgoed enen kwaadkwaad isdat weetweet nognog niemandalleen dede scheppendeik heb hunheb hun slaaphun slaap verstoordtoen ik henik hen leerdewat goed engoed en kwaaden kwaad isdat weet nogweet nog niemandalleen de scheppendeik heb hun slaapheb hun slaap verstoordtoen ik hen leerdewat goed en kwaadgoed en kwaad isdat weet nog niemandik heb hun slaap verstoordwat goed en kwaad is

Toen ik tot de mensen kwam, trof ik hen, zittende op een oude eigendunk; allen dachten al lang te weten, wat de mens goed is en wat kwaadWat eenzaamheid tot een kwelling maakt, is niet dat ik niemand heb om mijn last te delen, maar dit: ik heb alleen mijn eigen last te dragenMen gelooft altijd, dat kennis kwaad doet en men wil dat ongedaan maken door de rede terug te dringen. Het kwaad der kennis kan alleen goed gemaakt worden door nog meer kennis te verwervenIk benijd niemand die meer weet dan ikzelf, maar heb medelijden met hen die minder wetenDe tragedie van de wereld is dat niemand weet wat hij niet weet, en hoe minder een mens weet, hoe meer hij ervan overtuigd is dat hij alles weetToen God op de zesde dag alles bekeek wat hij had gemaakt, zag hij dat het goed was. De familie was er dan ook nog niet