Ik heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijven


ik-heb-tot-nog-toe-achttien-keer-een-boek-geschreven-maar-ik-heb-veel-vaker-géén-boek-geschreven-het-is-een-rotgevoel-om-als-een-schrijver-bent-te
herman brusselmansikhebtotnogtoeachttienkeereenboekgeschrevenmaarikveelvakergééngeschrevenhetisrotgevoelomalsschrijverbenttebeseffendatvolopbezigbentgeenschrijvenik hebheb tottot nognog toetoe achttienachttien keerkeer eeneen boekboek geschrevenmaar ikik hebheb veelveel vakervaker gééngéén boekboek geschrevenhet isis eeneen rotgevoelrotgevoel omom alsals jeje eeneen schrijverschrijver bentte beseffenbeseffen datdat jeje volopvolop bezigbezig bentbent geengeen boekboek tete schrijvenik heb totheb tot nogtot nog toenog toe achttientoe achttien keerachttien keer eenkeer een boekeen boek geschrevenmaar ik hebik heb veelheb veel vakerveel vaker géénvaker géén boekgéén boek geschrevenhet is eenis een rotgevoeleen rotgevoel omrotgevoel om alsom als jeals je eenje een schrijvereen schrijver bentte beseffen datbeseffen dat jedat je volopje volop bezigvolop bezig bentbezig bent geenbent geen boekgeen boek teboek te schrijven

Een criticus kan alleen maar het boek bespreken dat hij gelezen heeft, maar dat is nooit hetzelfde boek als dat wat de schrijver geschreven heeftAls een boek uw geest verheft en u edele en moedige gevoelens ingeeft, zoek dan geen andere maatstaf: het boek is goed en met kundige hand geschrevenIk wil geen schrijver meer lezen, wiep men het aanvoelt dat hij een boek wilde maken, maar alleen een zodanige wiens gedachten onvoorzien tot een boek werdenMijn boek bestaat uit twee delen, het deel dat ik geschreven heb en het deel dat ik niet geschreven heb. Het laatste deel is juist het belangrijksteHet enige boek dat onvertaalbaar is, is het boek dat nog niet geschreven isPolitiek is geen slecht beroep. Als je slaagt zijn er veel beloningen, als je faalt kun je nog altijd een boek schrijven.