Ik heb vaak over de dood nagedacht en ik vind hem de minste van alle kwaden


ik-heb-vaak-over-de-dood-nagedacht-ik-vind-hem-de-minste-van-alle-kwaden
francis baconikhebvaakoverdedoodnagedachtikvindhemminstevanallekwadenik hebheb vaakvaak overover dede dooddood nagedachtnagedacht enen ikik vindvind hemhem dede minsteminste vanvan allealle kwadenik heb vaakheb vaak overvaak over deover de doodde dood nagedachtdood nagedacht ennagedacht en iken ik vindik vind hemvind hem dehem de minstede minste vanminste van allevan alle kwadenik heb vaak overheb vaak over devaak over de doodover de dood nagedachtde dood nagedacht endood nagedacht en iknagedacht en ik vinden ik vind hemik vind hem devind hem de minstehem de minste vande minste van alleminste van alle kwadenik heb vaak over deheb vaak over de doodvaak over de dood nagedachtover de dood nagedacht ende dood nagedacht en ikdood nagedacht en ik vindnagedacht en ik vind hemen ik vind hem deik vind hem de minstevind hem de minste vanhem de minste van allede minste van alle kwaden

Van twee kwaden moet men altijd maar de minste kiezen -Thomas a Kempis
van-twee-kwaden-moet-men-altijd-maar-de-minste-kiezen
Ik heb over ontzettend veel zaken geen mening, omdat ik er niet over heb nagedacht -Hans van Mierlo
ik-heb-over-ontzettend-veel-zaken-geen-mening-omdat-ik-er-niet-over-heb-nagedacht
De dood komt slechts éénmaal en laat zich op alle ogenblikken van ons leven voelen; het valt zwaarder hem te verwachten dan hem te ondergaan -Jean de la Bruyère
de-dood-komt-slechts-éénmaal-laat-zich-op-alle-ogenblikken-van-ons-leven-voelen-het-valt-zwaarder-hem-te-verwachten-dan-hem-te-ondergaan
Iemand heeft ooit eens gezegd: 'Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd.' -Friedrich Nietzsche
iemand-heeft-ooit-eens-gezegd-'er-zijn-twee-mensen-waar-ik-nooit-diep-over-nagedacht-heb-dat-is-het-bewijs-dat-ik-van-hen-houd'
Vertrouw hem weinig, die alles prijst; nog minder hem, die alles veroordeelt; het minste hem, wie alles onverschillig laat -Johann Kaspar Lavater
vertrouw-hem-weinig-die-alles-prijst-nog-minder-hem-die-alles-veroordeelt-het-minste-hem-wie-alles-onverschillig-laat