Ik hoop dat ik nooit zo oud wordt als ik mij 's morgens voel


ik-hoop-dat-ik-nooit-zo-oud-wordt-als-ik-mij-'s-morgens-voel
gerd de leyikhoopdatiknooitzooudwordtalsmij'smorgensvoelik hoophoop datdat ikik nooitnooit zozo oudoud wordtwordt alsals ikik mijmij 'ss morgensmorgens voelik hoop dathoop dat ikdat ik nooitik nooit zonooit zo oudzo oud wordtoud wordt alswordt als ikals ik mijik mij 'smij 's morgenss morgens voelik hoop dat ikhoop dat ik nooitdat ik nooit zoik nooit zo oudnooit zo oud wordtzo oud wordt alsoud wordt als ikwordt als ik mijals ik mij 'sik mij 's morgensmij 's morgens voelik hoop dat ik nooithoop dat ik nooit zodat ik nooit zo oudik nooit zo oud wordtnooit zo oud wordt alszo oud wordt als ikoud wordt als ik mijwordt als ik mij 'sals ik mij 's morgensik mij 's morgens voel

Moe als ik mij en oud als ik mij voel worden, is mijn gebeente koud van ingevroren haat tegen de hordeAls ik goed doe, voel ik mij goed. Wanneer ik slecht doe, voel ik mij slecht. Dat is mijn religie.De omstandigheden zijn mij niet altijd gunstig, maar de hoop ontbreekt mij nooitHet oude wordt nooit oud; oud wordt alleen het nieuweIk hoop dat ik nooit zo oud word dat ik religieus wordAls ik me slecht voel en daarom iemand in mekaar sla en me daarna goed voel is dat toch geen zinloos geweld?