Ik houd ervan om mij te omringen met gehandicapten en andere mensen in verval. Het maakt je eigen situatie zo aanvaardbaar


ik-houd-ervan-om-mij-te-omringen-met-gehandicapten-andere-mensen-in-verval-het-maakt-eigen-situatie-zo-aanvaardbaar
arnon grunbergikhoudervanommijteomringenmetgehandicaptenanderemenseninvervalhetmaakteigensituatiezoaanvaardbaarik houdhoud ervanervan omom mijmij tete omringenomringen metmet gehandicaptengehandicapten enandere mensenmensen inin vervalhet maaktmaakt jeje eigeneigen situatiesituatie zozo aanvaardbaarik houd ervanhoud ervan omervan om mijom mij temij te omringente omringen metomringen met gehandicaptenmet gehandicapten engehandicapten en andereen andere mensenandere mensen inmensen in vervalhet maakt jemaakt je eigenje eigen situatieeigen situatie zosituatie zo aanvaardbaarik houd ervan omhoud ervan om mijervan om mij teom mij te omringenmij te omringen mette omringen met gehandicaptenomringen met gehandicapten enmet gehandicapten en anderegehandicapten en andere mensenen andere mensen inandere mensen in vervalhet maakt je eigenmaakt je eigen situatieje eigen situatie zoeigen situatie zo aanvaardbaarik houd ervan om mijhoud ervan om mij teervan om mij te omringenom mij te omringen metmij te omringen met gehandicaptente omringen met gehandicapten enomringen met gehandicapten en anderemet gehandicapten en andere mensengehandicapten en andere mensen inen andere mensen in vervalhet maakt je eigen situatiemaakt je eigen situatie zoje eigen situatie zo aanvaardbaar

Mensen die mij goed kennen, noemen mij Elizabeth. Ik houd niet van Liz -Elizabeth Taylor
mensen-die-mij-goed-kennen-noemen-mij-elizabeth-ik-houd-niet-van-liz
Woede maakt domme mensen gevat, maar het houd hen arm -Francis Bacon
woede-maakt-domme-mensen-gevat-maar-het-houd-hen-arm
De wijze vergeet zichzelf in de omgang met andere mensen en laat zijn geest benevelen in het belang van andere mensen -Lao-Tse
de-wijze-vergeet-zichzelf-in-de-omgang-met-andere-mensen-laat-zijn-geest-benevelen-in-het-belang-van-andere-mensen
Ik houd van alle mensen bijna als ik over ze denk, maar in werkelijkheid vervelen ze mij vaak -Herman Gorter
ik-houd-van-alle-mensen-bijna-als-ik-over-ze-denk-maar-in-werkelijkheid-vervelen-ze-mij-vaak
Het is de vloek van koningen zich te moeten omringen met slaven -William Shakespeare
het-is-de-vloek-van-koningen-zich-te-moeten-omringen-met-slaven
Vriendelijk of woedend hebben veel mensen, en vooral bejaarde mensen, mij herhaaldelijk verzekerd dat de ouderdom helemaal niet bestaat. Sommige mensen zijn minder jong dan andere, dat is alles -Simone de Beauvoir
vriendelijk-of-woedend-hebben-veel-mensen-vooral-bejaarde-mensen-mij-herhaaldelijk-verzekerd-dat-de-ouderdom-helemaal-niet-bestaat-sommige-mensen