Ik houd van hem, die arbeidt en uitvindt, opdat hij de Übermensch een huis bouwe en aarde, dier en plant op hem voorbereide, want zo wil hij zijn eigen ondergang


ik-houd-van-hem-die-arbeidt-uitvindt-opdat-hij-de-Übermensch-een-huis-bouwe-aarde-dier-plant-op-hem-voorbereide-want-zo-wil-hij-zijn-eigen
friedrich nietzscheikhoudvanhemdiearbeidtuitvindtopdathijdeÜbermenscheenhuisbouweaardedierplantophemvoorbereidewantzowilzijneigenondergangik houdhoud vanvan hemdie arbeidtarbeidt enen uitvindtopdat hijhij dede ÜbermenschÜbermensch eeneen huishuis bouwebouwe enen aardedier enen plantplant opop hemhem voorbereidewant zozo wilwil hijhij zijnzijn eigeneigen ondergangik houd vanhoud van hemdie arbeidt enarbeidt en uitvindtopdat hij dehij de Übermenschde Übermensch eenÜbermensch een huiseen huis bouwehuis bouwe enbouwe en aardedier en planten plant opplant op hemop hem voorbereidewant zo wilzo wil hijwil hij zijnhij zijn eigenzijn eigen ondergang

Ik houd van hem, die gouden woorden zijn daden vooruit werpt en altijd nog meer houdt, dan hij belooft, want hij wil zijn ondergangIk houd van hen die niet eerst achter de sterren een reden zoeken om onder te gaan en offer te zijn; doch die zich der aarde offeren, opdat de aarde eenmaal de Übermensch behoreIk houd van hem, wiens ziel boordevol is, zodat hij zichzelf vergeet en alle dingen in hem zijn; aldus worden alle dingen zijn ondergangIk houd van hem, die zijn jeugd liefheeft; want de jeugd is wil tot ondergang en een pijl van verlangenIk houd van hem, die zich schaamt, als de teerling naar zijn geluk valt en die dan vraagt; ben ik dan een valse speler? Want hij wil te gronde gaanDe goede kunstenaar gelooft dat niemand goed genoeg is om hem advies te geven. Hij is extreem ijdel. Hoeveel hij een oude schrijver ook bewondert, hij wil hem verslaan