Ik kijk om mij heen: er is geen woord meer over van wat vroeger 'waarheid' heette, wij kunnen er niet meer tegen als een priester het woord 'waarheid' ook maar in de mond neemt


ik-kijk-om-mij-heen-er-is-geen-woord-meer-over-van-wat-vroeger-'waarheid'-heette-wij-kunnen-er-niet-meer-tegen-als-een-priester-het-woord-'waarheid'
friedrich nietzscheikkijkommijheenerisgeenwoordmeerovervanwatvroeger'waarheid'heettewijkunnenniettegenalseenpriesterhetookmaarindemondneemtik kijkkijk omom mijmij heener isis geengeen woordwoord meermeer overover vanvan watwat vroegervroeger 'waarheidwaarheid' heettewij kunnenkunnen erer nietniet meermeer tegentegen alsals eeneen priesterpriester hethet woordwoord 'waarheidwaarheid' ookook maarmaar inin dede mondmond neemtik kijk omkijk om mijom mij heener is geenis geen woordgeen woord meerwoord meer overmeer over vanover van watvan wat vroegerwat vroeger 'waarheidvroeger 'waarheid' heettewij kunnen erkunnen er nieter niet meerniet meer tegenmeer tegen alstegen als eenals een priestereen priester hetpriester het woordhet woord 'waarheidwoord 'waarheid' ookwaarheid' ook maarook maar inmaar in dein de mondde mond neemt

Menigeen wordt ook voor zijn waarheden en overwinningen te oud; een tandeloze mond heeft niet meer het recht tot iedere waarheidAlles te zeggen, waardoor onze gedachte zo duidelijk mogelijk wordt, maar ook geen woord meer, daarin ligt het ware geheim van een volmaakte stijlNet zoals zij die niet meer van Plato houden dan van de Waarheid, nooit over de drempel van de academie kunnen komen, zo kunnen zij die niet méér van Schoonheid houden dan van Waarheid, nooit het binnenste heiligdom van de kunst kennenOok de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebbenWanneer ik het woord 'opdat' gebruik, kunnen vier van de vijf mensen me niet meer volgenWij verbranden weliswaar geen heksen meer, maar wel elke brief, waarin ons een ongezouten waarheid gezegd wordt