Ik leg de nadruk op het ervaren van het Zelf; want allereerst houd je je met jezelf bezig, voordat je ertoe kunt overgaan de wereld en de haar Heer te ervaren


ik-leg-de-nadruk-op-het-ervaren-van-het-zelf-want-allereerst-houd-met-jezelf-bezig-voordat-ertoe-kunt-overgaan-de-wereld-de-haar-heer-te-ervaren
maharishiiklegdenadrukophetervarenvanzelfwantallereersthoudmetjezelfbezigvoordatertoekuntovergaanwereldhaarheerteik legleg dede nadruknadruk opop hethet ervarenervaren vanvan hethet zelfwant allereerstallereerst houdhoud jeje jeje metmet jezelfjezelf bezigvoordat jeje ertoeertoe kuntkunt overgaanovergaan dede wereldwereld enen dede haarhaar heerheer tete ervarenik leg deleg de nadrukde nadruk opnadruk op hetop het ervarenhet ervaren vanervaren van hetvan het zelfwant allereerst houdallereerst houd jehoud je jeje je metje met jezelfmet jezelf bezigvoordat je ertoeje ertoe kuntertoe kunt overgaankunt overgaan deovergaan de wereldde wereld enwereld en deen de haarde haar heerhaar heer teheer te ervaren

Geluk ervaren, is jezelf leren kennenAlleen de persoon die licht en duisternis, oorlog en vrede, opkomst en ondergang heeft ervaren, alleen die persoon heeft het echte leven ervarenDe mens die in contact komt met haar hogere Zelf ervaart dat alle dualismen, Deze 21e eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens. Er zijn momenteel in de wereld veel van dat soort leraren en boodschappers. Meesters en zieners die de mensheid deze visie voorhouden en de werktuigen aanbieden waarmee zij die kunnen realiserenEenvoud is het ervaren van de werkelijkheid - niet in haar relatie tot onszelf maar in geheel haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt waar we in onszelf rusten. Hoeveel valt er dan niet weg! En hoe valt al het andere niet op zijn plaats!Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren