Ik praat het liefst met kinderen, want van hen kan men nog hopen, dat het eenmaal verstandige schepsels zullen worden. Maar die het geworden zijn -o jeminee!


ik-praat-het-liefst-met-kinderen-want-van-hen-kan-men-nog-hopen-dat-het-eenmaal-verstandige-schepsels-zullen-worden-maar-die-het-geworden-zijn-o
sören kierkegaardikpraathetliefstmetkinderenwantvanhenkanmennoghopendateenmaalverstandigeschepselszullenwordenmaardiegewordenzijnjemineeik praatpraat hethet liefstliefst metmet kinderenwant vanvan henhen kankan menmen nognog hopendat hethet eenmaaleenmaal verstandigeverstandige schepselsschepsels zullenzullen wordenmaar diedie hethet gewordengeworden zijno jemineeik praat hetpraat het liefsthet liefst metliefst met kinderenwant van henvan hen kanhen kan menkan men nogmen nog hopendat het eenmaalhet eenmaal verstandigeeenmaal verstandige schepselsverstandige schepsels zullenschepsels zullen wordenmaar die hetdie het gewordenhet geworden zijn

Het recht is: wat eenmaal vastgesteld werd; en zo zullen al onze vastgestelde wetten noodzakelijkerwijze voor rechtvaardig gehouden worden, zonder dat men ze onderzoekt, daar zij nu eenmaal zijn vastgesteld -Blaise Pascal
het-recht-is-wat-eenmaal-vastgesteld-werd-zo-zullen-al-onze-vastgestelde-wetten-noodzakelijkerwijze-voor-rechtvaardig-gehouden-worden-zonder-dat-men
Eenmaal zult gij mij vrienden geworden zijn, en kinderen van één hoop; dan wil ik ten derde male bij u zijn, opdat ik de grote middag met u viere -Friedrich Nietzsche
eenmaal-zult-gij-mij-vrienden-geworden-zijn-kinderen-van-één-hoop-dan-wil-ik-ten-derde-male-bij-u-zijn-opdat-ik-de-grote-middag-met-u-viere
Men geeft anderen het liefst die raadgevingen, welke men zelf eenmaal niet opgevolgd heeft -Peter Sirius
men-geeft-anderen-het-liefst-die-raadgevingen-welke-men-zelf-eenmaal-niet-opgevolgd-heeft
Men kan zich niet vrijelijk uitspreken dan met de hoop verstaan te worden; en men kan geen hoop koesteren verstaan te worden dan door hen, die halverwege van onze mening zijn -Joseph Joubert
men-kan-zich-niet-vrijelijk-uitspreken-dan-met-de-hoop-verstaan-te-worden-men-kan-geen-hoop-koesteren-verstaan-te-worden-dan-door-hen-die-halverwege
De uren, die men het liefst nog eens doorleeft, zijn die, waarin men heldhaftig is geweest -Carmen Sylva
de-uren-die-men-het-liefst-nog-eens-doorleeft-zijn-die-waarin-men-heldhaftig-is-geweest
Men kan anderen vastzetten met zijn eigen argumenten; maar men overtuigt hen alleen door die van henzelven -Joseph Joubert
men-kan-anderen-vastzetten-met-zijn-eigen-argumenten-maar-men-overtuigt-hen-alleen-door-die-van-henzelven