Ik vervloek alle purisme dat ons verbiedt een woord te gebruiken, waarin een andere taal veel meer of iets innigers heeft gelegd


ik-vervloek-alle-purisme-dat-ons-verbiedt-een-woord-te-gebruiken-waarin-een-andere-taal-veel-meer-of-iets-innigers-heeft-gelegd
johann wolfgang von goetheikvervloekallepurismedatonsverbiedteenwoordtegebruikenwaarinanderetaalveelmeerofietsinnigersheeftgelegdik vervloekvervloek allealle purismepurisme datdat onsons verbiedtverbiedt eeneen woordwoord tete gebruikenwaarin eenandere taaltaal veelveel meeriets innigersinnigers heeftheeft gelegdik vervloek allevervloek alle purismealle purisme datpurisme dat onsdat ons verbiedtons verbiedt eenverbiedt een woordeen woord tewoord te gebruikenwaarin een andereeen andere taalandere taal veeltaal veel meermeer of ietsiets innigers heeftinnigers heeft gelegdik vervloek alle purismevervloek alle purisme datalle purisme dat onspurisme dat ons verbiedtdat ons verbiedt eenons verbiedt een woordverbiedt een woord teeen woord te gebruikenwaarin een andere taaleen andere taal veelandere taal veel meerveel meer of ietsmeer of iets innigersiets innigers heeft gelegdik vervloek alle purisme datvervloek alle purisme dat onsalle purisme dat ons verbiedtpurisme dat ons verbiedt eendat ons verbiedt een woordons verbiedt een woord teverbiedt een woord te gebruikenwaarin een andere taal veeleen andere taal veel meertaal veel meer of ietsveel meer of iets innigersmeer of iets innigers heeft

Poëzie is een taal, die ons, door een min of meer emotionele reactie, iets zegt dat niet gezegd kan worden -Edwin A. Robinson
poëzie-is-een-taal-die-ons-door-een-min-of-meer-emotionele-reactie-iets-zegt-dat-niet-gezegd-kan-worden
Lawaai bewijst niets. Vaak kakelt een kip die enkel een ei gelegd heeft, alsof ze een asteroïde had gelegd -Mark Twain
lawaai-bewijst-niets-vaak-kakelt-een-kip-die-enkel-een-ei-gelegd-heeft-alsof-ze-een-asteroïde-had-gelegd
Er zijn twee soorten politici: zij die hun taal gebruiken om hun gedachten te verbergen en zij die hun taal gebruiken om te verbergen dat zij geen gedachten hebben -Jan Greshoff
er-zijn-twee-soorten-politici-zij-die-hun-taal-gebruiken-om-hun-gedachten-te-verbergen-zij-die-hun-taal-gebruiken-om-te-verbergen-dat-zij-geen
Journalistiek zou al iets beter zijn als de journalisten de taal beheersten in plaats van haar alleen maar te gebruiken -Markus M. Ronner
journalistiek-zou-al-iets-beter-zijn-als-de-journalisten-de-taal-beheersten-in-plaats-van-haar-alleen-maar-te-gebruiken
Muziek is de enige taal waarin je niet iets gemeens of sarcastisch kan zeggen -John Erskine
muziek-is-de-enige-taal-waarin-niet-iets-gemeens-of-sarcastisch-kan-zeggen
Decadentie is een moeilijk woord om te gebruiken, omdat het weinig meer dan een scheldwoord geworden is, door critici toegepast op alles wat ze niet begrijpen -Ernest Hemingway
decadentie-is-een-moeilijk-woord-om-te-gebruiken-omdat-het-weinig-meer-dan-een-scheldwoord-geworden-is-door-critici-toegepast-op-alles-wat-ze-niet