Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden


ik-weiger-aan-te-nemen-dat-de-mensheid-zo-tragisch-gebonden-is-aan-de-sterrenloze-middernacht-van-racisme-oorlog-dat-het-stralende-ochtendgloren-van
martin luther kingikweigeraantenemendatdemensheidzotragischgebondenissterrenlozemiddernachtvanracismeoorloghetstralendeochtendglorenvredebroederschapnooiteenrealiteitkanwordenik weigerweiger aanaan tete nemennemen datdat dede mensheidmensheid zozo tragischtragisch gebondengebonden isis aanaan dede sterrenlozesterrenloze middernachtmiddernacht vanvan racismeracisme enen oorlogoorlog datdat hethet stralendestralende ochtendglorenochtendgloren vanvan vredevrede enen broederschapbroederschap nooitnooit eeneen realiteitrealiteit kankan wordenik weiger aanweiger aan teaan te nemente nemen datnemen dat dedat de mensheidde mensheid zomensheid zo tragischzo tragisch gebondentragisch gebonden isgebonden is aanis aan deaan de sterrenlozede sterrenloze middernachtsterrenloze middernacht vanmiddernacht van racismevan racisme enracisme en oorlogen oorlog datoorlog dat hetdat het stralendehet stralende ochtendglorenstralende ochtendgloren vanochtendgloren van vredevan vrede envrede en broederschapen broederschap nooitbroederschap nooit eennooit een realiteiteen realiteit kanrealiteit kan worden

De mensheid maakt een einde aan oorlog, of oorlog maakt een eind aan de mensheidHet streven naar vrede en vooruitgang zal niet in een paar jaar eindigen in een overwinning of nederlaag. Het nastreven van vrede en vooruitgang, met haar probeersels en haar fouten, haar successen en tegenslagen, kan nooit worden versoepeld en nooit worden opgegevenGodsdiensten, zowel de heel oude als de moderne, hebben de mensen gebonden aan bepaalde dogma's, verwachtingen en opvattingen die een pasklaar antwoord geven; maar het denken, het intellect, kan geen antwoord geven op de dood; de dood is een feit dat niet omzeild kan wordenEen gelovige lijkt op een dier, dat aan een paal gebonden is, en niet verder kan dan het touw toelaatOnze tijd is in essentie tragisch, dus we weigeren om het tragisch op te nemenTot broederschap van de mensheid wordt opgeroepen door individuen, al naar gelang hun situatie. Maar het is meestal niet de bedoeling dat zij alle mensen omvat