Ik zal niet zeggen dat ik geen belang stel in kunst, maar het is geen zaak van Regering; de Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst


ik-zal-niet-zeggen-dat-ik-geen-belang-stel-in-kunst-maar-het-is-geen-zaak-van-regering-de-regering-is-geen-oordelaar-van-wetenschap-kunst
johan rudolph thorbeckeikzalnietzeggendatikgeenbelangstelinkunstmaarhetiszaakvanregeringderegeringoordelaarwetenschapkunstik zalzal nietniet zeggenzeggen datdat ikik geengeen belangbelang stelstel inin kunstmaar hethet isis geengeen zaakzaak vanvan regeringde regeringregering isis geengeen oordelaaroordelaar vanvan wetenschapwetenschap enen kunstik zal nietzal niet zeggenniet zeggen datzeggen dat ikdat ik geenik geen belanggeen belang stelbelang stel instel in kunstmaar het ishet is geenis geen zaakgeen zaak vanzaak van regeringde regering isregering is geenis geen oordelaargeen oordelaar vanoordelaar van wetenschapvan wetenschap enwetenschap en kunstik zal niet zeggenzal niet zeggen datniet zeggen dat ikzeggen dat ik geendat ik geen belangik geen belang stelgeen belang stel inbelang stel in kunstmaar het is geenhet is geen zaakis geen zaak vangeen zaak van regeringde regering is geenregering is geen oordelaaris geen oordelaar vangeen oordelaar van wetenschapoordelaar van wetenschap envan wetenschap en kunstik zal niet zeggen datzal niet zeggen dat ikniet zeggen dat ik geenzeggen dat ik geen belangdat ik geen belang stelik geen belang stel ingeen belang stel in kunstmaar het is geen zaakhet is geen zaak vanis geen zaak van regeringde regering is geen oordelaarregering is geen oordelaar vanis geen oordelaar van wetenschapgeen oordelaar van wetenschap enoordelaar van wetenschap en kunst

Er is geen kunst die een regering sneller van een andere leert dan geld kloppen uit de zakken van het volkPolitiek is geen wetenschap, zoals veel heren professoren zich verbeelden, maar een kunstDe regering moet geen voorstellen doen, maar orders gevenWanneer het aan mij zou zijn om te beslissen of we een regering zouden moeten hebben zonder  kranten, of kranten zonder een regering, dan zou ik geen ogenblik aarzelen om het laatste te kiezenEr bestaat geen patriottische kunst en geen patriottische wetenschapIedereen kan nummer één zijn, dat is geen kunst. De kunst is uit te vinden waarin