Ik zeide in idee 5, dat de optelling van veel middelmatigheden altyd gelijk blijft aan één middelmatigheid. Waarschijnlijk had ik moeten zeggen: het gemiddelde ener verzameling van middelmatigheden staat beneden de middelmatigheid


ik-zeide-in-idee-5-dat-de-optelling-van-veel-middelmatigheden-altyd-gelijk-blijft-aan-één-middelmatigheid-waarschijnlijk-had-ik-moeten-zeggen-het
multatuliikzeideinidee5datdeoptellingvanveelmiddelmatighedenaltydgelijkblijftaanéénmiddelmatigheidwaarschijnlijkhadikmoetenzeggenhetgemiddeldeenerverzamelingstaatbenedenmiddelmatigheidik zeidezeide inin ideedat dede optellingoptelling vanvan veelveel middelmatighedenmiddelmatigheden altydaltyd gelijkgelijk blijftblijft aanaan éénéén middelmatigheidwaarschijnlijk hadhad ikik moetenmoeten zeggenhet gemiddeldegemiddelde enerener verzamelingverzameling vanvan middelmatighedenmiddelmatigheden staatstaat benedenbeneden dede middelmatigheidik zeide inzeide in ideein idee 5dat de optellingde optelling vanoptelling van veelvan veel middelmatighedenveel middelmatigheden altydmiddelmatigheden altyd gelijkaltyd gelijk blijftgelijk blijft aanblijft aan éénaan één middelmatigheidwaarschijnlijk had ikhad ik moetenik moeten zeggenhet gemiddelde energemiddelde ener verzamelingener verzameling vanverzameling van middelmatighedenvan middelmatigheden staatmiddelmatigheden staat benedenstaat beneden debeneden de middelmatigheid

Veel uitstekend en goede, of veel uitstekend en slechte   mensen, bij elkaar en verbonden, stellen zovele factoren daar, die 'n enorm product opleveren van goed of slecht. Maar de som van veel middelmatigheden blijft altijd gelijk aan één middelmatigheidHet recht, om dom te blijven, is een onmiskenbaar en onvervreemdbaar voorrecht van het gemiddelde, dat hierom als middelmatigheid heerscht van eeuwigheid tot eeuwigheidWat het succes uitmaakt van een massa boeken, is de overeenkomst die er bestaat tussen de middelmatigheid van de denkbeelden van de schrijver en de middelmatigheid van die van het grote publiekDe middelmatigheid is goed voor oud en jong; alleen middelmatigheid is geen deugdGenialiteit is een oneindige capaciteit voor het overwinnen van de oppositie van middelmatighedenIn zekere zin zijn toneelspelers domkoppen ook de grootste ook de beroemdste lopen weg voor hun middelmatigheid en worden door hun middelmatigheid ingehaald