Ik zie de mogelijkheid van een wederzijds gebruik van kernwapens tegen troepen te velde zonder dat dit een van de grootmachten ertoe brengt op de knop te drukken


ik-zie-de-mogelijkheid-van-een-wederzijds-gebruik-van-kernwapens-tegen-troepen-te-velde-zonder-dat-dit-een-van-de-grootmachten-ertoe-brengt-op-de-knop
ronald reaganikziedemogelijkheidvaneenwederzijdsgebruikkernwapenstegentroepenteveldezonderdatditgrootmachtenertoebrengtopknopdrukkenik ziezie dede mogelijkheidmogelijkheid vanvan eeneen wederzijdswederzijds gebruikgebruik vanvan kernwapenskernwapens tegentegen troepentroepen tete veldevelde zonderzonder datdat ditdit eeneen vanvan dede grootmachtengrootmachten ertoeertoe brengtbrengt opop dede knopknop tete drukkenik zie dezie de mogelijkheidde mogelijkheid vanmogelijkheid van eenvan een wederzijdseen wederzijds gebruikwederzijds gebruik vangebruik van kernwapensvan kernwapens tegenkernwapens tegen troepentegen troepen tetroepen te veldete velde zondervelde zonder datzonder dat ditdat dit eendit een vaneen van devan de grootmachtende grootmachten ertoegrootmachten ertoe brengtertoe brengt opbrengt op deop de knopde knop teknop te drukken

Gij zoekt naar logica in een wereld waarin de enige garantie tegen het gebruik van kernwapens is dat er kernwapens bestaan -Gabriel Laub
gij-zoekt-naar-logica-in-een-wereld-waarin-de-enige-garantie-tegen-het-gebruik-van-kernwapens-is-dat-er-kernwapens-bestaan
Ieder moet een eigen mogelijkheid van hoger leven weten te vinden in de nederige en onvermijdelijke dagelijkse werkelijkheid. Dit is het hoogste levensdoel -Maurice Maeterlinck
ieder-moet-een-eigen-mogelijkheid-van-hoger-leven-weten-te-vinden-in-de-nederige-onvermijdelijke-dagelijkse-werkelijkheid-dit-is-het-hoogste
Het misbruik van grote krachten is geen bewijs tegen de mogelijkheid om ze juist te gebruiken -Aurobindo
het-misbruik-van-grote-krachten-is-geen-bewijs-tegen-de-mogelijkheid-om-ze-juist-te-gebruiken
Wie zichzelf hartstochtelijk bemint mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is -Gerd de Ley
wie-zichzelf-hartstochtelijk-bemint-mag-er-zeker-van-zijn-dat-de-liefde-wederzijds-is