Ik zou al eerder op je brief geantwoord hebben. Maar jij hebt er mij geen geschreven


ik-zou-al-eerder-op-brief-geantwoord-hebben-maar-jij-hebt-er-mij-geen-geschreven
wiet van broeckhovenikzoualeerderopbriefgeantwoordhebbenmaarjijhebtermijgeengeschrevenik zouzou alal eerdereerder opop jeje briefbrief geantwoordgeantwoord hebbenmaar jijjij hebthebt erer mijmij geengeen geschrevenik zou alzou al eerderal eerder opeerder op jeop je briefje brief geantwoordbrief geantwoord hebbenmaar jij hebtjij hebt erhebt er mijer mij geenmij geen geschrevenik zou al eerderzou al eerder opal eerder op jeeerder op je briefop je brief geantwoordje brief geantwoord hebbenmaar jij hebt erjij hebt er mijhebt er mij geener mij geen geschrevenik zou al eerder opzou al eerder op jeal eerder op je briefeerder op je brief geantwoordop je brief geantwoord hebbenmaar jij hebt er mijjij hebt er mij geenhebt er mij geen geschreven

Ik zal je niet zeggen welke redenen je hebt om mij te beminnen. Want je hebt er geen. De reden om lief te hebben is de liefdeJij zult de vriendelijke woorden die jij gezegd hebt misschien vergeten, maar de ontvanger onthoudt ze een leven langIk ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleidActrices onder elkaar. 'Jij bent een slet. Je weet niet eens wie je moeder is.' 'Ik zou maar uitkijken. Misschien ben jij het wel.'Indien jij mij beminde, en ik jou, hoe zou ik je dan beminnen!Een in toorn geschreven brief zou veelal even goed zijn doel bereiken en met minder nadelige gevolgen, indien hij niet werd verzonden, maar, na geschreven te zijn, vernietigd