In België barst het van hormoonvlees. Een Nederlandse tenor die een recital gaf in Antwerpen kwam terug als bariton


in-belgië-barst-het-van-hormoonvlees-een-nederlandse-tenor-die-een-recital-gaf-in-antwerpen-kwam-terug-als-bariton
fons janseninbelgibarsthetvanhormoonvleeseennederlandsetenordieeenrecitalgafinantwerpenkwamterugalsbaritonin belgiëbelgië barstbarst hethet vanvan hormoonvleeseen nederlandsenederlandse tenordie eeneen recitalrecital gafgaf inin antwerpenantwerpen kwamkwam terugterug alsals baritonin belgië barstbelgië barst hetbarst het vanhet van hormoonvleeseen nederlandse tenornederlandse tenor dietenor die eendie een recitaleen recital gafrecital gaf ingaf in antwerpenin antwerpen kwamantwerpen kwam terugkwam terug alsterug als baritonin belgië barst hetbelgië barst het vanbarst het van hormoonvleeseen nederlandse tenor dienederlandse tenor die eentenor die een recitaldie een recital gafeen recital gaf inrecital gaf in antwerpengaf in antwerpen kwamin antwerpen kwam terugantwerpen kwam terug alskwam terug als baritonin belgië barst het vanbelgië barst het van hormoonvleeseen nederlandse tenor die eennederlandse tenor die een recitaltenor die een recital gafdie een recital gaf ineen recital gaf in antwerpenrecital gaf in antwerpen kwamgaf in antwerpen kwam terugin antwerpen kwam terug alsantwerpen kwam terug als bariton

De afwezigheid van een barst in schoonheid is zelf weer een barstToen haar kind kwam, gaf de moeder haar beroep van pedagoge opZij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daadDe enige reden om Nederlandse toneelstukken te spelen is deze: onze acteurs zijn in de hele wereld niet te evenaren als het er om gaat Nederlandse personages uit te beelden.Een vriend missen die jou vleugels gaf is zoeken naar een stukje van jezelfAls een man terugdeinst, deinst hij terug; een vrouw deinst alleen terug om een betere aanloop te kunnen nemen