In de bestemming van haast alle mensen is een zedelijk of godsdienstig doel, waar zij op toe gaan zonder het te weten


in-de-bestemming-van-haast-alle-mensen-is-een-zedelijk-of-godsdienstig-doel-waar-zij-op-toe-gaan-zonder-het-te-weten
mme de staëlindebestemmingvanhaastallemenseniseenzedelijkofgodsdienstigdoelwaarzijoptoegaanzonderhettewetenin dede bestemmingbestemming vanvan haasthaast allealle mensenmensen isis eeneen zedelijkgodsdienstig doelwaar zijzij opop toetoe gaangaan zonderzonder hethet tete wetenin de bestemmingde bestemming vanbestemming van haastvan haast allehaast alle mensenalle mensen ismensen is eenis een zedelijkzedelijk of godsdienstigwaar zij opzij op toeop toe gaantoe gaan zondergaan zonder hetzonder het tehet te wetenin de bestemming vande bestemming van haastbestemming van haast allevan haast alle mensenhaast alle mensen isalle mensen is eenmensen is een zedelijkeen zedelijk of godsdienstigzedelijk of godsdienstig doelwaar zij op toezij op toe gaanop toe gaan zondertoe gaan zonder hetgaan zonder het tezonder het te wetenin de bestemming van haastde bestemming van haast allebestemming van haast alle mensenvan haast alle mensen ishaast alle mensen is eenalle mensen is een zedelijkis een zedelijk of godsdienstigeen zedelijk of godsdienstig doelwaar zij op toe gaanzij op toe gaan zonderop toe gaan zonder hettoe gaan zonder het tegaan zonder het te weten

Geen mens leeft zonder enig doel en zonder pogingen om dat doel te bereiken. Is elk doel en alle hoop verdwenen, dan maakt de vertwijfeling vaak van de mens een monsterEr zijn mensen die heel weinig weten. Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten. Er zijn mensen die heel veel weten. Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten. Het probleem zijn de mensen die iets weten, en denken dat zij alles wetenDe mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen; de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen, nooit weten waar ze nu feitelijk om gevraagd hebbenWij leven in een wereld waarin de mensen niet weten wat zij willen en bereid zijn door de hel te gaan om het te krijgenEen heleboel mensen hebben enkel overal kritiek op om niet voor onwetend door te gaan; zij weten niet dat toegevendheid het kenmerk is van de hoogste beschavingHet ging niet om het doel, doel was voor mensen die wisten waar ze wilden uitkomen, hij zocht richting