In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger


in-de-kunst-wordt-nog-heel-wat-meer-discipline-vereist-dan-in-het-leger
cees buddinghindekunstwordtnogheelwatmeerdisciplinevereistdaninhetlegerin dede kunstkunst wordtwordt nognog heelheel watwat meermeer disciplinediscipline vereistvereist dandan inin hethet legerin de kunstde kunst wordtkunst wordt nogwordt nog heelnog heel watheel wat meerwat meer disciplinemeer discipline vereistdiscipline vereist danvereist dan indan in hetin het legerin de kunst wordtde kunst wordt nogkunst wordt nog heelwordt nog heel watnog heel wat meerheel wat meer disciplinewat meer discipline vereistmeer discipline vereist dandiscipline vereist dan invereist dan in hetdan in het legerin de kunst wordt nogde kunst wordt nog heelkunst wordt nog heel watwordt nog heel wat meernog heel wat meer disciplineheel wat meer discipline vereistwat meer discipline vereist danmeer discipline vereist dan indiscipline vereist dan in hetvereist dan in het leger

Discipline is de gehele ziel van het leger.In burgeroorlogen is niets meer geraden dan spoed: hier zijn meer daden vereist dan beleidIn het Sovjet leger kost het meer moed om terug te trekken, dan om verder te gaanAls we ouder worden, verliezen we heel wat fouten. We hebben ze dan niet meer nodigAls … Als ik de dingen niet meer weet, als ik de namen niet meer ken en wat ik weet meteen vergeet. Zodat ik onherkenbaar ben, begin dan aan een heel oud lied. Dan zing ik mee en aarzel nietWat geprezen wordt prijzen wij veel meer dan wat prijzenswaardig is