In de Verenigde Staten wordt gewelddadigheid met heldendom geïdentificeerd, althans voor zover het niet om zwarten gaat


in-de-verenigde-staten-wordt-gewelddadigheid-met-heldendom-geïdentificeerd-althans-voor-zover-het-niet-om-zwarten-gaat
james baldwinindeverenigdestatenwordtgewelddadigheidmetheldendomgeïdentificeerdalthansvoorzoverhetnietomzwartengaatin dede verenigdeverenigde statenstaten wordtwordt gewelddadigheidgewelddadigheid metmet heldendomheldendom geïdentificeerdalthans voorzover hethet nietniet omom zwartenzwarten gaatin de verenigdede verenigde statenverenigde staten wordtstaten wordt gewelddadigheidwordt gewelddadigheid metgewelddadigheid met heldendommet heldendom geïdentificeerdalthans voor zovervoor zover hetzover het niethet niet omniet om zwartenom zwarten gaatin de verenigde statende verenigde staten wordtverenigde staten wordt gewelddadigheidstaten wordt gewelddadigheid metwordt gewelddadigheid met heldendomgewelddadigheid met heldendom geïdentificeerdalthans voor zover hetvoor zover het nietzover het niet omhet niet om zwartenniet om zwarten gaatin de verenigde staten wordtde verenigde staten wordt gewelddadigheidverenigde staten wordt gewelddadigheid metstaten wordt gewelddadigheid met heldendomwordt gewelddadigheid met heldendom geïdentificeerdalthans voor zover het nietvoor zover het niet omzover het niet om zwartenhet niet om zwarten gaat

Ik ben de president van de Verenigde Staten. Ik ben niet de keizer van de Verenigde Staten. -Barack Obama
ik-ben-de-president-van-de-verenigde-staten-ik-ben-niet-de-keizer-van-de-verenigde-staten
De Verenigde Staten is niet, en zal nooit in oorlog met de islam zijn. -Barack Obama
de-verenigde-staten-is-niet-zal-nooit-in-oorlog-met-de-islam-zijn
Ondernemers en hun kleine ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de economische groei in de Verenigde Staten. -Ronald Reagan
ondernemers-hun-kleine-ondernemingen-zijn-verantwoordelijk-voor-het-merendeel-van-de-economische-groei-in-de-verenigde-staten
Noord-Vietnam kan de Verenigde Staten niet verslaan of vernederen . Alleen Amerikanen kunnen dat doen -Richard Nixon
noord-vietnam-kan-de-verenigde-staten-niet-verslaan-of-vernederen-alleen-amerikanen-kunnen-dat-doen
De Verenigde Staten hadden een burgeroorlog nodig om zich te verenigen. -Umberto Eco
de-verenigde-staten-hadden-een-burgeroorlog-nodig-om-zich-te-verenigen