In de wereld zegt men dikwijls het kwaad dat men van iemand denkt, maar zelden denkt men het goede dat men van hem zegt


in-de-wereld-zegt-men-dikwijls-het-kwaad-dat-men-van-iemand-denkt-maar-zelden-denkt-men-het-goede-dat-men-van-hem-zegt
prinses marie louise karadjaindewereldzegtmendikwijlshetkwaaddatvaniemanddenktmaarzeldendenktgoedehemin dede wereldwereld zegtzegt menmen dikwijlsdikwijls hethet kwaadkwaad datdat menmen vanvan iemandmaar zeldenzelden denktdenkt menmen hethet goedegoede datdat menmen vanvan hemhem zegtin de wereldde wereld zegtwereld zegt menzegt men dikwijlsmen dikwijls hetdikwijls het kwaadhet kwaad datkwaad dat mendat men vanmen van iemandvan iemand denktmaar zelden denktzelden denkt mendenkt men hetmen het goedehet goede datgoede dat mendat men vanmen van hemvan hem zegtin de wereld zegtde wereld zegt menwereld zegt men dikwijlszegt men dikwijls hetmen dikwijls het kwaaddikwijls het kwaad dathet kwaad dat menkwaad dat men vandat men van iemandmen van iemand denktmaar zelden denkt menzelden denkt men hetdenkt men het goedemen het goede dathet goede dat mengoede dat men vandat men van hemmen van hem zegtin de wereld zegt mende wereld zegt men dikwijlswereld zegt men dikwijls hetzegt men dikwijls het kwaadmen dikwijls het kwaad datdikwijls het kwaad dat menhet kwaad dat men vankwaad dat men van iemanddat men van iemand denktmaar zelden denkt men hetzelden denkt men het goededenkt men het goede datmen het goede dat menhet goede dat men vangoede dat men van hemdat men van hem zegt

Het goede dat men van de een denkt berust vaak op het kwaad dat hij van anderen zegtLaten wij slechts de helft geloven van het goede, dat men van ons zegt, en van het kwaad, dat men van anderen zegt.Wij geloven eerder het kwaad, dat men van onze vrienden zegt, dan het goede, dat men van onze vijanden zegtEen der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegtMen denkt er nooit aan dat men jong is; men herinnert zich slechts dat men het eenmaal wasWat men aan degene zegt, wie men alles zegt, is nog niet de helft van hetgeen men verborgen houdt