In deze tijd zijn wij allemaal zo slecht bij kas, dat complimenten in onze kringen als enig aanvaardbaar betalingsmiddel geldt. Trouwens, het is het enige wat wij nog kunnen betalen


in-deze-tijd-zijn-wij-allemaal-zo-slecht-bij-kas-dat-complimenten-in-onze-kringen-als-enig-aanvaardbaar-betalingsmiddel-geldt-trouwens-het-is-het
oscar wildeindezetijdzijnwijallemaalzoslechtbijkasdatcomplimenteninonzekringenalsenigaanvaardbaarbetalingsmiddelgeldttrouwenshetisenigewatnogkunnenbetalenin dezedeze tijdtijd zijnzijn wijwij allemaalallemaal zozo slechtslecht bijbij kasdat complimentencomplimenten inin onzeonze kringenkringen alsals enigenig aanvaardbaaraanvaardbaar betalingsmiddelbetalingsmiddel geldthet isis hethet enigeenige watwat wijwij nognog kunnenkunnen betalenin deze tijddeze tijd zijntijd zijn wijzijn wij allemaalwij allemaal zoallemaal zo slechtzo slecht bijslecht bij kasdat complimenten incomplimenten in onzein onze kringenonze kringen alskringen als enigals enig aanvaardbaarenig aanvaardbaar betalingsmiddelaanvaardbaar betalingsmiddel geldthet is hetis het enigehet enige watenige wat wijwat wij nogwij nog kunnennog kunnen betalen

Wij zijn zo hoogmoedig dat wij zouden willen dat de hele wereld ons kent, zelfs de mensen die nog komen als wij er niet meer zijn. En wij zijn zo ijdel dat we al verheugd en tevreden zijn als vijf of zes in onze omgeving ons waarderenWij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel kondenDe omstandigheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en als wij onze gedachten steeds bij de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze bestuderenHet enige dat wij absoluut zeker weten is dat wij hier op aarde een tijd moeten doorbrengen. Welnu die tijd moeten wij zo goed mogelijk zien te bedstedenAls de vooruitgang werkelijk niets dan een mythe is, als wij ons bij al onze inspanning moeten afvragen: Wat heeft het voor zin, waarvoor? Dan verlammen al onze pogingen. Dat zou het punt zijn, waarop de evolutie tot stilstand kwam, want wij zelf zijn die evolutieHet is eigenlijk verdrietig dat wij zo weinig en zo slecht kunnen vertellen, wat dat schone is, dat wij in een werk laten zien