In deze tijd zijn wij allemaal zo slecht bij kas, dat complimenten in onze kringen als enig aanvaardbaar betalingsmiddel geldt. Trouwens, het is het enige wat wij nog kunnen betalen


in-deze-tijd-zijn-wij-allemaal-zo-slecht-bij-kas-dat-complimenten-in-onze-kringen-als-enig-aanvaardbaar-betalingsmiddel-geldt-trouwens-het-is-het
oscar wildeindezetijdzijnwijallemaalzoslechtbijkasdatcomplimenteninonzekringenalsenigaanvaardbaarbetalingsmiddelgeldttrouwenshetisenigewatnogkunnenbetalenin dezedeze tijdtijd zijnzijn wijwij allemaalallemaal zozo slechtslecht bijbij kasdat complimentencomplimenten inin onzeonze kringenkringen alsals enigenig aanvaardbaaraanvaardbaar betalingsmiddelbetalingsmiddel geldthet isis hethet enigeenige watwat wijwij nognog kunnenkunnen betalenin deze tijddeze tijd zijntijd zijn wijzijn wij allemaalwij allemaal zoallemaal zo slechtzo slecht bijslecht bij kasdat complimenten incomplimenten in onzein onze kringenonze kringen alskringen als enigals enig aanvaardbaarenig aanvaardbaar betalingsmiddelaanvaardbaar betalingsmiddel geldthet is hetis het enigehet enige watenige wat wijwat wij nogwij nog kunnennog kunnen betalen

Wij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel konden -Johann Kaspar Lavater
wij-kunnen-het-noodlot-niet-overwinnen-maar-wij-kunnen-er-op-zulk-een-wijze-aan-toegeven-dat-wij-groter-zijn-dan-als-wij-het-wel-konden
De omstandigheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en als wij onze gedachten steeds bij de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze bestuderen -Mao Tse Toeng
de-omstandigheden-zijn-voortdurend-aan-verandering-onderhevig-als-wij-onze-gedachten-steeds-bij-de-nieuwe-toestand-willen-laten-aansluiten-moeten-wij
Het enige dat wij absoluut zeker weten is dat wij hier op aarde een tijd moeten doorbrengen. Welnu die tijd moeten wij zo goed mogelijk zien te bedsteden -Belcampo
het-enige-dat-wij-absoluut-zeker-weten-is-dat-wij-hier-op-aarde-een-tijd-moeten-doorbrengen-welnu-die-tijd-moeten-wij-zo-goed-mogelijk-zien-te
Het is eigenlijk verdrietig dat wij zo weinig en zo slecht kunnen vertellen, wat dat schone is, dat wij in een werk laten zien -Carel Vosmaer
het-is-eigenlijk-verdrietig-dat-wij-zo-weinig-zo-slecht-kunnen-vertellen-wat-dat-schone-is-dat-wij-in-een-werk-laten-zien