In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad


in-een-tijd-van-universeel-bedrog-is-het-vertellen-van-de-waarheid-een-revolutionaire-daad
george orwellineentijdvanuniverseelbedrogishetvertellendewaarheidrevolutionairedaadin eeneen tijdtijd vanvan universeeluniverseel bedrogbedrog isis hethet vertellenvertellen vanvan dede waarheidwaarheid eeneen revolutionairerevolutionaire daadin een tijdeen tijd vantijd van universeelvan universeel bedroguniverseel bedrog isbedrog is hetis het vertellenhet vertellen vanvertellen van devan de waarheidde waarheid eenwaarheid een revolutionaireeen revolutionaire daadin een tijd vaneen tijd van universeeltijd van universeel bedrogvan universeel bedrog isuniverseel bedrog is hetbedrog is het vertellenis het vertellen vanhet vertellen van devertellen van de waarheidvan de waarheid eende waarheid een revolutionairewaarheid een revolutionaire daadin een tijd van universeeleen tijd van universeel bedrogtijd van universeel bedrog isvan universeel bedrog is hetuniverseel bedrog is het vertellenbedrog is het vertellen vanis het vertellen van dehet vertellen van de waarheidvertellen van de waarheid eenvan de waarheid een revolutionairede waarheid een revolutionaire daad

Het is toch zeker beter om de waarheid achter iemands rug te vertellen dan nooit te vertellenMaar ware het een droom of de waarheid,  om goed te doen is wat telt.  Is het de waarheid, dan omwille van de waarheid.  Zo niet, dan is het vrienden maken voor de tijd,  Voor we ontwakenOf een daad goed of kwaad is hangt af van het motief waaruit we handelen. Als ik een bedelaar een geldstuk toewerp met de bedoeling hem een gat in zijn hoofd te gooien, en hij raapt het op en koopt er eten van, heeft mijn daad een goede uitwerking, hoe-wel het van mij heel verkeerd is geweestGeloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met Zijn genade daartoe is aangezetMijn manier van grappen maken is de waarheid vertellenWat 'n bedrog eigenlijk: de mensen te laten lachen om de waarheid