In het conflict der godsdiensten bedroeft één ding in het bijzonder de denker, dat het onmogelijk is, ernstig tot één godsdienst te behoren, zonder in alle andere te worden verdoemd


in-het-conflict-der-godsdiensten-bedroeft-één-ding-in-het-bijzonder-de-denker-dat-het-onmogelijk-is-ernstig-tot-één-godsdienst-te-behoren-zonder
aurelien schollinhetconflictdergodsdienstenbedroeftééndinginbijzonderdedenkerdatonmogelijkisernstigtotgodsdiensttebehorenzonderalleanderewordenverdoemdin hethet conflictconflict derder godsdienstengodsdiensten bedroeftbedroeft éénéén dingding inin hethet bijzonderbijzonder dede denkerdat hethet onmogelijkonmogelijk isernstig tottot éénéén godsdienstgodsdienst tete behorenzonder inin alleandere tete wordenworden verdoemdin het conflicthet conflict derconflict der godsdienstender godsdiensten bedroeftgodsdiensten bedroeft éénbedroeft één dingéén ding inding in hetin het bijzonderhet bijzonder debijzonder de denkerdat het onmogelijkhet onmogelijk isernstig tot ééntot één godsdienstéén godsdienst tegodsdienst te behorenzonder in allein alle anderealle andere teandere te wordente worden verdoemd

Ik geloof dat alle grote leraren der wereld gekomen zijn, niet om nieuwe godsdiensten te stichten, maar om de mensen te verlossen van godsdienstenWanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheidAls u zich afvraagt: 'hoe kan ik loskomen van een conflict?', Schept u een ander probleem en vergroot het conflict, terwijl u, als u het gewoon als een feit wilt zien - zoals je een of ander concreet voorwerp ziet - helder, direct - wezenlijk de waarheid zult begrijpen van een leven, waarin geheel en al geen conflict isWie anderen aan het lachen kan maken, moet ernstig worden genomen; dat weten alle machthebbersVergeet niet te vechten voor je dromen. Je moet weten wat je wilt in het leven. Er is maar een ding dat maakt dat je droom onmogelijk wordt; de angst om te falen.Er is slechts één ding dat de Kamer, als zij dorst, zonder discussie in de grongwet zou veranderen; de duur der zittingsperiode