In het heet verlangen naar vereniging van twee minnenden uit zich de levensbegeerte van de nog ongeborene


in-het-heet-verlangen-naar-vereniging-van-twee-minnenden-uit-zich-de-levensbegeerte-van-de-nog-ongeborene
c. j. wijnaendts franckeninhetheetverlangennaarverenigingvantweeminnendenuitzichdelevensbegeertenogongeborenein hethet heetheet verlangenverlangen naarnaar verenigingvereniging vanvan tweetwee minnendenminnenden uituit zichzich dede levensbegeertelevensbegeerte vanvan dede nognog ongeborenein het heethet heet verlangenheet verlangen naarverlangen naar verenigingnaar vereniging vanvereniging van tweevan twee minnendentwee minnenden uitminnenden uit zichuit zich dezich de levensbegeertede levensbegeerte vanlevensbegeerte van devan de nogde nog ongeborenein het heet verlangenhet heet verlangen naarheet verlangen naar verenigingverlangen naar vereniging vannaar vereniging van tweevereniging van twee minnendenvan twee minnenden uittwee minnenden uit zichminnenden uit zich deuit zich de levensbegeertezich de levensbegeerte vande levensbegeerte van delevensbegeerte van de nogvan de nog ongeborenein het heet verlangen naarhet heet verlangen naar verenigingheet verlangen naar vereniging vanverlangen naar vereniging van tweenaar vereniging van twee minnendenvereniging van twee minnenden uitvan twee minnenden uit zichtwee minnenden uit zich deminnenden uit zich de levensbegeerteuit zich de levensbegeerte vanzich de levensbegeerte van dede levensbegeerte van de noglevensbegeerte van de nog ongeborene

Ik heb geen verlangen naar de hemel en ook geen angst voor de hel. Wat kan mij nog gebeuren, op is op en uit is uit. Als de aftiteling maar niet te lang duurt -Onbekend
ik-heb-geen-verlangen-naar-de-hemel-ook-geen-angst-voor-de-hel-wat-kan-mij-nog-gebeuren-op-is-op-uit-is-uit-als-de-aftiteling-maar-niet-te-lang
Alle vrouwenkleren zijn enkel variaties op de eeuwige strijd tussen het erkende verlangen zich te kleden en het verzwegen verlangen zich uit te kleden -Lin Yutang
alle-vrouwenkleren-zijn-enkel-variaties-op-de-eeuwige-strijd-tussen-het-erkende-verlangen-zich-te-kleden-het-verzwegen-verlangen-zich-uit-te-kleden
Elke hoge waarheid is de vereniging van twee tegenstrijdigheden -William Robertson
elke-hoge-waarheid-is-de-vereniging-van-twee-tegenstrijdigheden
We verkeren zelf in een staat van tegenstrijdigheid en die wordt teweeggebracht door het verlangen - verlangen in de zin van najagen van vermaak en het uit de weg gaan van pijn -Krishnamurti
we-verkeren-zelf-in-een-staat-van-tegenstrijdigheid-die-wordt-teweeggebracht-door-het-verlangen-verlangen-in-de-zin-van-najagen-van-vermaak-het