In het leven van een man komt een moment dat hij boven zijn principes uit moet stijgen


in-het-leven-van-een-man-komt-een-moment-dat-hij-boven-zijn-principes-uit-moet-stijgen
benjamin franklininhetlevenvaneenmankomtmomentdathijbovenzijnprincipesuitmoetstijgenin hethet levenleven vanvan eeneen manman komtkomt eeneen momentmoment datdat hijhij bovenboven zijnzijn principesprincipes uituit moetmoet stijgenin het levenhet leven vanleven van eenvan een maneen man komtman komt eenkomt een momenteen moment datmoment dat hijdat hij bovenhij boven zijnboven zijn principeszijn principes uitprincipes uit moetuit moet stijgenin het leven vanhet leven van eenleven van een manvan een man komteen man komt eenman komt een momentkomt een moment dateen moment dat hijmoment dat hij bovendat hij boven zijnhij boven zijn principesboven zijn principes uitzijn principes uit moetprincipes uit moet stijgenin het leven van eenhet leven van een manleven van een man komtvan een man komt eeneen man komt een momentman komt een moment datkomt een moment dat hijeen moment dat hij bovenmoment dat hij boven zijndat hij boven zijn principeshij boven zijn principes uitboven zijn principes uit moetzijn principes uit moet stijgen

Als een middelbare man in een moment van lusteloosheid zegt, dat hij halfdood is, spreekt hij letterlijk de waarheidBij een man van de daad komt het daarop aan, dat hij het goede doet; of het goede geschiedt, daar moet hij zich niet over bekommerenEen oude man behoudt uit zijn jeugd alleen nog zijn principesHet is gemakkelijker te dalen dan te stijgen; maar om bij het dalen op een bepaald punt te stoppen is moeilijker dan al het naar boven stijgenDe vrije mens zal trachten met zijn medemensen in een zo goed mogelijke verstandhouding te leven, ervan overtuigd dat aan het leven in de gemeenschap de voorkeur moet worden gegeven boven dat in eenzaamheidJe weet toch wel wat principes zijn? Ze komen in een gesprek wel een enkele keer voor en dat is niet prettig: