In vele oorlogen heeft de overwonnene, niet de overwinnaar, de schoonste buit binnen gehaald


in-vele-oorlogen-heeft-de-overwonnene-niet-de-overwinnaar-de-schoonste-buit-binnen-gehaald
havelock ellisinveleoorlogenheeftdeoverwonnenenietoverwinnaarschoonstebuitbinnengehaaldin velevele oorlogenoorlogen heeftheeft dede overwonneneniet dede overwinnaarde schoonsteschoonste buitbuit binnenbinnen gehaaldin vele oorlogenvele oorlogen heeftoorlogen heeft deheeft de overwonneneniet de overwinnaarde schoonste buitschoonste buit binnenbuit binnen gehaaldin vele oorlogen heeftvele oorlogen heeft deoorlogen heeft de overwonnenede schoonste buit binnenschoonste buit binnen gehaaldin vele oorlogen heeft devele oorlogen heeft de overwonnenede schoonste buit binnen gehaald

Altijd heet de overwonnene verrader en de overwinnaar wordt trouw genoemd -Pedro Calderón de la Barca
altijd-heet-de-overwonnene-verrader-de-overwinnaar-wordt-trouw-genoemd
Liefde is een strijd waarin noodwendig een overwinnaar en een overwonnene voorkomt -Etienne Rey
liefde-is-een-strijd-waarin-noodwendig-een-overwinnaar-een-overwonnene-voorkomt
De moed van de overwonnene blijkt beter in zijn vernedering dan die van de overwinnaar in zijn zegepraal -Guillén de Castro
de-moed-van-de-overwonnene-blijkt-beter-in-zijn-vernedering-dan-die-van-de-overwinnaar-in-zijn-zegepraal
Van alle kwaad is het verdrietigst wat men zichzelf op de hals heeft gehaald -Sophocles
van-alle-kwaad-is-het-verdrietigst-wat-men-zichzelf-op-de-hals-heeft-gehaald
Het lot heeft het niet altijd goed voor met de winnaar, noch slecht met de overwonnene -Hans Krailsheimer
het-lot-heeft-het-niet-altijd-goed-voor-met-de-winnaar-noch-slecht-met-de-overwonnene