In welke richting men ook moge proberen het natuurlijke bewustzijn uit te breiden of te cultiveren, dat bewustzijn is en blijft onder alle omstandigheden een dierlijk bewustzijn


in-welke-richting-men-ook-moge-proberen-het-natuurlijke-bewustzijn-uit-te-breiden-of-te-cultiveren-dat-bewustzijn-is-blijft-onder-alle-omstandigheden
catharose de petriinwelkerichtingmenookmogeproberenhetnatuurlijkebewustzijnuittebreidenofcultiverendatisblijftonderalleomstandighedeneendierlijkin welkewelke richtingrichting menmen ookook mogemoge proberenproberen hethet natuurlijkenatuurlijke bewustzijnbewustzijn uituit tete breidente cultiverendat bewustzijnbewustzijn isis enen blijftblijft onderonder allealle omstandighedenomstandigheden eeneen dierlijkdierlijk bewustzijnin welke richtingwelke richting menrichting men ookmen ook mogeook moge proberenmoge proberen hetproberen het natuurlijkehet natuurlijke bewustzijnnatuurlijke bewustzijn uitbewustzijn uit teuit te breidenbreiden of tedat bewustzijn isbewustzijn is enis en blijften blijft onderblijft onder alleonder alle omstandighedenalle omstandigheden eenomstandigheden een dierlijkeen dierlijk bewustzijn

Als het ik-bewustzijn verdwijnt, dat wil zeggen als het ego oplost, is er puur besef. Bewustzijn is persoonlijk, besef is onpersoonlijkDe mens heeft geen bewustzijn van de uitwendige voorwerpen zoals deze op zichzelf zijn, dus afgezien van de wijze waarop deze het menselijk lichaam beïnvloeden. De kennis bestaat alleen in het Bewustzijn, waarin alle verschijningsvormen van het Zijn volledig tot uitdrukking komenNiet het lichaam heeft bewustzijn, maar het bewustzijn heeft lichamenDe metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvolWat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maaktHet streven naar meer ervaring door verruiming van het bewustzijn, zoals dat gedaan wordt door middel van psychedelische stimulerende middelen, vindt nog plaats binnen het gebied van het bewustzijn, en is daardoor nog zeer begrensd