Indien, door een wonderlijke ommekeer der moraal, kwaad goed werd, zou het toch noodlottig blijven voor geluk en gemoedsrust


indien-door-een-wonderlijke-ommekeer-der-moraal-kwaad-goed-werd-zou-het-toch-noodlottig-blijven-voor-geluk-gemoedsrust
sir john lubbockindiendooreenwonderlijkeommekeerdermoraalkwaadgoedwerdzouhettochnoodlottigblijvenvoorgelukgemoedsrusteen wonderlijkewonderlijke ommekeerommekeer derder moraalkwaad goedgoed werdzou hethet tochtoch noodlottignoodlottig blijvenblijven voorgeluk enen gemoedsrustdoor een wonderlijkeeen wonderlijke ommekeerwonderlijke ommekeer derommekeer der moraalkwaad goed werdzou het tochhet toch noodlottigtoch noodlottig blijvennoodlottig blijven voorblijven voor gelukvoor geluk engeluk en gemoedsrustdoor een wonderlijke ommekeereen wonderlijke ommekeer derwonderlijke ommekeer der moraalzou het toch noodlottighet toch noodlottig blijventoch noodlottig blijven voornoodlottig blijven voor gelukblijven voor geluk envoor geluk en gemoedsrustdoor een wonderlijke ommekeer dereen wonderlijke ommekeer der moraalzou het toch noodlottig blijvenhet toch noodlottig blijven voortoch noodlottig blijven voor geluknoodlottig blijven voor geluk enblijven voor geluk en gemoedsrust

Indien luiheid de wortel van alle kwaad is, dan is het huwelijk toch ergens goed voor, want het zet menige vrouw aan het werk -John Vanbrugh
indien-luiheid-de-wortel-van-alle-kwaad-is-dan-is-het-huwelijk-toch-ergens-goed-voor-want-het-zet-menige-vrouw-aan-het-werk
Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is -A. Schopenhauer
het-zou-een-hoofdelement-van-de-opvoeding-der-jeugd-moeten-zijn-haar-te-leren-eenzaamheid-te-verdragen-daar-deze-een-bron-van-geluk-gemoedsrust-is
Een in toorn geschreven brief zou veelal even goed zijn doel bereiken en met minder nadelige gevolgen, indien hij niet werd verzonden, maar, na geschreven te zijn, vernietigd -C. J. Wijnaendts Francken
een-in-toorn-geschreven-brief-zou-veelal-even-goed-zijn-doel-bereiken-met-minder-nadelige-gevolgen-indien-hij-niet-werd-verzonden-maar-na-geschreven
Het ware een grote schrede voorwaarts in de studie der moraal, indien men alle trekken wist te onderscheiden -Nicolas Chamfort
het-ware-een-grote-schrede-voorwaarts-in-de-studie-der-moraal-indien-men-alle-trekken-wist-te-onderscheiden
Men gelooft altijd, dat kennis kwaad doet en men wil dat ongedaan maken door de rede terug te dringen. Het kwaad der kennis kan alleen goed gemaakt worden door nog meer kennis te verwerven -Mme De Staël
men-gelooft-altijd-dat-kennis-kwaad-doet-men-wil-dat-ongedaan-maken-door-de-rede-terug-te-dringen-het-kwaad-der-kennis-kan-alleen-goed-gemaakt
Niemand zou kapitaal wagen in financiële ondernemingen, welker soliditeit niet beter gestaafd werd dan door dezelfde soort van praatjes, waaraan zoveel waarde gehecht wordt indien ze personen betreffen -Multatuli
niemand-zou-kapitaal-wagen-in-financië-ondernemingen-welker-soliditeit-niet-beter-gestaafd-werd-dan-door-dezelfde-soort-van-praatjes-waaraan-zoveel