Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn


indien-ge-een-vrouw-niet-met-liefde-voor-u-kunt-vervullen-vervul-haar-dan-tot-overlopens-toe-met-liefde-voor-haarzelf-al-het-overlopende-zal-voor-u
charles caleb coltonindiengeeenvrouwnietmetliefdevoorkuntvervullenvervulhaardantotoverlopenstoehaarzelfalhetoverlopendezalzijnindien gege eeneen vrouwvrouw nietniet metmet liefdeliefde vooru kuntkunt vervullenvervul haarhaar dandan tottot overlopensoverlopens toetoe metmet liefdeliefde vooral hethet overlopendeoverlopende zalzal vooru zijnindien ge eenge een vrouween vrouw nietvrouw niet metniet met liefdemet liefde voorliefde voor uvoor u kuntu kunt vervullenvervul haar danhaar dan totdan tot overlopenstot overlopens toeoverlopens toe mettoe met liefdemet liefde voorliefde voor haarzelfal het overlopendehet overlopende zaloverlopende zal voorzal voor uvoor u zijn

De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als een vrouw met een buikje en een kale kop in haar eigen ogen aantrekkelijk blijft voor het andere geslachtDe eerbaarheid der vrouwen is dikwijls niets anders dan liefde voor haar goede naam en voor haar rustHet maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensenMet liefde voor de mensen en haat voor hun zondenDe politieke redenaars zijn maar al te zeer geneigd de liefde tot het woord voor liefde tot het vaderland te houden