Indien wij niets anders dan ledematen hadden, zoals armen en benen, zou het leven wel dragelijk zijn


indien-wij-niets-anders-dan-ledematen-hadden-zoals-armen-benen-zou-het-leven-wel-dragelijk-zijn
marcel proustindienwijnietsandersdanledematenhaddenzoalsarmenbenenzouhetlevenweldragelijkzijnindien wijwij nietsanders dandan ledematenledematen haddenzoals armenarmen enen benenzou hethet levenleven welwel dragelijkdragelijk zijnindien wij nietswij niets andersniets anders dananders dan ledematendan ledematen haddenzoals armen enarmen en benenzou het levenhet leven welleven wel dragelijkwel dragelijk zijnindien wij niets anderswij niets anders danniets anders dan ledematenanders dan ledematen haddenzoals armen en benenzou het leven welhet leven wel dragelijkleven wel dragelijk zijnindien wij niets anders danwij niets anders dan ledematenniets anders dan ledematen haddenzou het leven wel dragelijkhet leven wel dragelijk zijn

Hoe afschuwelijk zou een boekenkast er uitzien indien zij niets anders bevatte dan boeken, die volgens de Grote Kritiek, in geen enkele boekenkast mogen ontbreken? -Gaby van den Berghe
hoe-afschuwelijk-zou-een-boekenkast-er-uitzien-indien-zij-niets-anders-bevatte-dan-boeken-die-volgens-de-grote-kritiek-in-geen-enkele-boekenkast-mogen
Indien de mensen een beetje geest hadden, zouden zij onregeerbaar zijn; indien zij veel geest hadden, zouden zij het niet nodig hebben geregeerd te worden -Rémy de Gourmont
indien-de-mensen-een-beetje-geest-hadden-zouden-zij-onregeerbaar-zijn-indien-zij-veel-geest-hadden-zouden-zij-het-niet-nodig-hebben-geregeerd-te
Als de Grieken het nieuwe evenzeer gehaat hadden als wij, wat zou er dan oud zijn? -Horatius
als-de-grieken-het-nieuwe-evenzeer-gehaat-hadden-als-wij-wat-zou-er-dan-oud-zijn
Indien wij zelf geen gebreken hadden, zouden wij er niet zoveel genoegen in scheppen ze bij anderen op te merken. -Francois de la Rochefoucauld
indien-wij-zelf-geen-gebreken-hadden-zouden-wij-er-niet-zoveel-genoegen-in-scheppen-ze-bij-anderen-op-te-merken
Er zijn booswichten die minder gevaarlijk zouden zijn, indien zij niets goeds hadden -Francois de la Rochefoucauld
er-zijn-booswichten-die-minder-gevaarlijk-zouden-zijn-indien-zij-niets-goeds-hadden