Inspiratie is prachtig als het gebeurt, maar de schrijver moet een aanpak hebben voor de rest van de tijd... Het wachten duurt gewoon te lang


inspiratie-is-prachtig-als-het-gebeurt-maar-de-schrijver-moet-een-aanpak-hebben-voor-de-rest-van-de-tijd-het-wachten-duurt-gewoon-te-lang
leonard bernsteininspiratieisprachtigalshetgebeurtmaardeschrijvermoeteenaanpakhebbenvoorrestvantijdhetwachtenduurtgewoontelanginspiratie isis prachtigprachtig alsals hethet gebeurtmaar dede schrijverschrijver moetmoet eeneen aanpakaanpak hebbenhebben voorde restrest vanvan dede tijdtijd hethet wachtenwachten duurtduurt gewoongewoon tete langinspiratie is prachtigis prachtig alsprachtig als hetals het gebeurtmaar de schrijverde schrijver moetschrijver moet eenmoet een aanpakeen aanpak hebbenaanpak hebben voorhebben voor devoor de restde rest vanrest van devan de tijdde tijd hettijd het wachtenhet wachten duurtwachten duurt gewoonduurt gewoon tegewoon te langinspiratie is prachtig alsis prachtig als hetprachtig als het gebeurtmaar de schrijver moetde schrijver moet eenschrijver moet een aanpakmoet een aanpak hebbeneen aanpak hebben vooraanpak hebben voor dehebben voor de restvoor de rest vande rest van derest van de tijdvan de tijd hetde tijd het wachtentijd het wachten duurthet wachten duurt gewoonwachten duurt gewoon teduurt gewoon te langinspiratie is prachtig als hetis prachtig als het gebeurtmaar de schrijver moet eende schrijver moet een aanpakschrijver moet een aanpak hebbenmoet een aanpak hebben vooreen aanpak hebben voor deaanpak hebben voor de resthebben voor de rest vanvoor de rest van dede rest van de tijdrest van de tijd hetvan de tijd het wachtende tijd het wachten duurttijd het wachten duurt gewoonhet wachten duurt gewoon tewachten duurt gewoon te lang

Wachten is werken. Het wachten op inspiratie is werk, je moet er altijd voor beschikbaar zijn -Armando
wachten-is-werken-het-wachten-op-inspiratie-is-werk-moet-er-altijd-voor-beschikbaar-zijn
Het merendeel van de tijd dat ik heb niet veel plezier. De rest van de tijd kan ik er geen lol in hebben -Woody Allen
het-merendeel-van-de-tijd-dat-ik-heb-niet-veel-plezier-de-rest-van-de-tijd-kan-ik-er-geen-lol-in-hebben
Ik ben niet bang voor de dood, ik wil er gewoon niet bij zijn als het gebeurt -Woody Allen
ik-ben-niet-bang-voor-de-dood-ik-wil-er-gewoon-niet-bij-zijn-als-het-gebeurt
Ik heb geen verlangen naar de hemel en ook geen angst voor de hel. Wat kan mij nog gebeuren, op is op en uit is uit. Als de aftiteling maar niet te lang duurt -Onbekend
ik-heb-geen-verlangen-naar-de-hemel-ook-geen-angst-voor-de-hel-wat-kan-mij-nog-gebeuren-op-is-op-uit-is-uit-als-de-aftiteling-maar-niet-te-lang