Is dit de rekening of is dit een voorstel voor de overname van uw garage?


is-dit-de-rekening-of-is-dit-een-voorstel-voor-de-overname-van-uw-garage
wiet van broeckhovenisditderekeningofiseenvoorstelvoorovernamevanuwgarageis ditdit dede rekeningis ditdit eeneen voorstelvoorstel voorde overnameovername vanvan uwuw garageis dit dedit de rekeningrekening of isis dit eendit een voorsteleen voorstel voorvoorstel voor devoor de overnamede overname vanovername van uwvan uw garageis dit de rekeningde rekening of isrekening of is ditis dit een voorsteldit een voorstel vooreen voorstel voor devoorstel voor de overnamevoor de overname vande overname van uwovername van uw garagedit de rekening of isde rekening of is ditrekening of is dit eenis dit een voorstel voordit een voorstel voor deeen voorstel voor de overnamevoorstel voor de overname vanvoor de overname van uwde overname van uw garage

Ons voorstel tot beperking van de hypotheekrenteaftrek is een therapeutische maatregel tegen het graaien in dit landNiets is onmogelijk voor de man die kan willen. Is dit nodig? Dan zal het gebeuren. Dit is de enige weg van het succesHet leven van de gehele Christenheid wemelt van dwaze instellingen. De priesters laten dit alles oogluikend toe, ja kweken dit zelfs aan, zich er wel van bewust dat een en ander hun geen windeieren zal leggenZolang ik dit of dat ben, of dit of dat heb, ben ik niet alle dingen en heb ik niet alle dingen. Zuivert u, tot ge noch dit of dat zijt of hebt, dan zijt ge alomtegenwoordig en door noch dit noch dat te zijn, zult ge alles zijnlde maar zeggen dat het wat dwaas is, er ophef van te maken als een militair in geval van oorlog werkelijk vecht en sneuvelt, maar dat dit helemaal misplaatst is ten aanzien van mensen die dit handwerk bij hun beroepskeuze uitverkoren hebbenDe mens die moreel handelt, doet dit evenzeer onder de invloed van genoegen en leed, als diegene, welke immoreel handelt; alleen met dit verschil dat zijn genot en leed van een ander karakter zijn