Is niet juist dit goddelijkheid, dat er goden bestaan, maar geen God? Wie oren heeft, die hore


is-niet-juist-dit-goddelijkheid-dat-er-goden-bestaan-maar-geen-god-wie-oren-heeft-die-hore
friedrich nietzscheisnietjuistditgoddelijkheiddatergodenbestaanmaargeengodwieorenheeftdiehoreis nietniet juistjuist ditdit goddelijkheiddat erer godengoden bestaanmaar geengeen godoren heeftdie horeis niet juistniet juist ditjuist dit goddelijkheiddat er godener goden bestaanmaar geen godwie oren heeftis niet juist ditniet juist dit goddelijkheiddat er goden bestaanis niet juist dit goddelijkheid

Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan. Men vindt dit gebrek aan begrip dikwijls en vooral bij mensen die niet gereisd, of weinig geleefd hebbenNiemand die tijdens zijn jeugd van mening was dat er geen goden bestaan, heeft ooit deze overtuiging gehandhaafd tot op hoge leeftijdWat kan het me schelen dat God niet bestaat. God geeft de mens goddelijkheidAmeleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n Als je geen aandacht schenkt aan het bestaan en niet hecht aan het niet-bestaan, ben je geen heilige of wijze, maar gewoon iemand die zijn zaken op orde heeftDe godsdiensten hebben God verdeeld in de uwe en de mijne, de Goden van het Oosten en de Goden van het Westen, en iedere God heeft de andere gedood