Ja, neen, de wijze waarop deze beide woorden worden uitgesproken drukken een heel karakter uit


ja-neen-de-wijze-waarop-deze-beide-woorden-worden-uitgesproken-drukken-een-heel-karakter-uit
lucien arréatjaneendewijzewaaropdezebeidewoordenwordenuitgesprokendrukkeneenheelkarakteruitde wijzewijze waaropwaarop dezedeze beidebeide woordenwoorden wordenworden uitgesprokenuitgesproken drukkendrukken eeneen heelheel karakterkarakter uitde wijze waaropwijze waarop dezewaarop deze beidedeze beide woordenbeide woorden wordenwoorden worden uitgesprokenworden uitgesproken drukkenuitgesproken drukken eendrukken een heeleen heel karakterheel karakter uitde wijze waarop dezewijze waarop deze beidewaarop deze beide woordendeze beide woorden wordenbeide woorden worden uitgesprokenwoorden worden uitgesproken drukkenworden uitgesproken drukken eenuitgesproken drukken een heeldrukken een heel karaktereen heel karakter uitde wijze waarop deze beidewijze waarop deze beide woordenwaarop deze beide woorden wordendeze beide woorden worden uitgesprokenbeide woorden worden uitgesproken drukkenwoorden worden uitgesproken drukken eenworden uitgesproken drukken een heeluitgesproken drukken een heel karakterdrukken een heel karakter uit

Tot het gevoelsleven behorende woorden worden vaker uitgesproken om een ontoereikende aandoening te versterken dan om een aandoening uit te drukkenIn heel Shakespeare zijn niet genoeg woorden te vinden om ook maar een klein gedeelte uit te drukken van wat een mens in één uur ervaartZijn en niet-zijn brengen elkaar voort. Lang en kort vullen elkaar aan. Hoog en laag passen bij elkaar. Voor en achter volgen na elkaar. Daarom handelt de wijze niet, maar leeft hij volgens de leer die niet in woorden is uit te drukkenNooit tekent een mens zijn karakter scherper dan in de wijze, waarop hij anderen tekentIemand laat zijn eigen karakter nooit zo duidelijk blijken als door de wijze waarop hij dat van een ander afschildertContemplatie is niet alleen een verdieping van de ervaring, maar ook een radicale verandering in de wijze waarop iemand is en leeft. De essentie van deze verandering is nu juist de bevrijding uit het afhankelijk zijn van externe middelen ten behoeve van externe doelen