Ja en neen zijn de kortste woorden, en het gemakkelijkst uit te spreken, maar toch verlangen ze het meeste overleg


ja-neen-zijn-de-kortste-woorden-het-gemakkelijkst-uit-te-spreken-maar-toch-verlangen-ze-het-meeste-overleg
charles maurice de talleyrandjaneenzijndekortstewoordenhetgemakkelijkstuittesprekenmaartochverlangenzemeesteoverlegja enen neenneen zijnzijn dede kortstekortste woordenen hethet gemakkelijkstgemakkelijkst uituit tete sprekenmaar tochtoch verlangenverlangen zeze hethet meestemeeste overlegja en neenen neen zijnneen zijn dezijn de kortstede kortste woordenen het gemakkelijksthet gemakkelijkst uitgemakkelijkst uit teuit te sprekenmaar toch verlangentoch verlangen zeverlangen ze hetze het meestehet meeste overlegja en neen zijnen neen zijn deneen zijn de kortstezijn de kortste woordenen het gemakkelijkst uithet gemakkelijkst uit tegemakkelijkst uit te sprekenmaar toch verlangen zetoch verlangen ze hetverlangen ze het meesteze het meeste overlegja en neen zijn deen neen zijn de kortsteneen zijn de kortste woordenen het gemakkelijkst uit tehet gemakkelijkst uit te sprekenmaar toch verlangen ze hettoch verlangen ze het meesteverlangen ze het meeste overleg

Koningen zullen uit overleg tirannen worden, als onderdanen uit principe opstandelingen zijn -Edmund Burke
koningen-zullen-uit-overleg-tirannen-worden-als-onderdanen-uit-principe-opstandelingen-zijn
Ja, neen, de wijze waarop deze beide woorden worden uitgesproken drukken een heel karakter uit -Lucien Arréat
ja-neen-de-wijze-waarop-deze-beide-woorden-worden-uitgesproken-drukken-een-heel-karakter-uit
Laat de mens maar denken, God zal het toch wel beschikken. Neen; ook al beschikt God het, de mens moet toch denken! -Wilhelm Müller
laat-de-mens-maar-denken-god-zal-het-toch-wel-beschikken-neen-ook-al-beschikt-god-het-de-mens-moet-toch-denken
Een leugenaar misleidt men het gemakkelijkst door de waarheid te spreken -Jean de Boisson
een-leugenaar-misleidt-men-het-gemakkelijkst-door-de-waarheid-te-spreken
Laat het ja, wat men zegt, ja zijn, en het neen, neen -Mattheus
laat-het-ja-wat-men-zegt-ja-zijn-het-neen-neen