Je hebt geen verantwoordelijkheid om waar te maken wat andere mensen denken dat je moet volbrengen. Ik heb geen verantwoordelijkheid te zijn zoals ze verwachten dat ik ben. Het is hun fout, niet mijn falen


je-hebt-geen-verantwoordelijkheid-om-waar-te-maken-wat-andere-mensen-denken-dat-moet-volbrengen-ik-heb-geen-verantwoordelijkheid-te-zijn-zoals-ze
richard p. feynmanhebtgeenverantwoordelijkheidomwaartemakenwatanderemensendenkendatmoetvolbrengenikhebzijnzoalszeverwachtenikbenhetishunfoutnietmijnfalenje hebthebt geengeen verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid omom waarwaar tete makenmaken watandere mensenmensen denkendenken datdat jeje moetmoet volbrengenik hebheb geengeen verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid tete zijnzijn zoalszoals zeze verwachtenverwachten datdat ikik benhet isis hunhun foutniet mijnmijn falenje hebt geenhebt geen verantwoordelijkheidgeen verantwoordelijkheid omverantwoordelijkheid om waarom waar tewaar te makente maken watmaken wat anderewat andere mensenandere mensen denkenmensen denken datdenken dat jedat je moetje moet volbrengenik heb geenheb geen verantwoordelijkheidgeen verantwoordelijkheid teverantwoordelijkheid te zijnte zijn zoalszijn zoals zezoals ze verwachtenze verwachten datverwachten dat ikdat ik benhet is hunis hun foutniet mijn falen

Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortjeIk ben geen intellectueel, ik ben arbeider Ik heb van mijn leven nog nooit een boek ingezien. Maar ik weet wat ik wil. Andere zaken interesseren me niet, boeken niet, interviews niet, ook niet de Nobelprijs. Ik heb geen complexen, noch ten overstaan van generaals noch ten overstaan van premiersPsychiater: iemand die zich geen zorgen moet maken zolang andere mensen dat doenHoewel ik altijd op mijn hoede ben voor hele grote mensen, moet ik toegeven dat zij over het algemeen net zulke mensen zijn als andereDe voornaamste reden dat we denken zoals we doen, is dat andere mensen zo denkenIk ben blij dat ik leef, en geen vliegje in mijn oog heb