Je hebt uitsluitend macht over mensen zolang je niet alles van ze afneemt. Maar wanneer je iemand van alles hebt beroofd, is hij niet langer in je macht, hij is weer vrij


je-hebt-uitsluitend-macht-over-mensen-zolang-niet-alles-van-ze-afneemt-maar-wanneer-iemand-van-alles-hebt-beroofd-is-hij-niet-langer-in-macht-hij
alexander solzjenitsynhebtuitsluitendmachtovermensenzolangnietallesvanzeafneemtmaarwanneeriemandberoofdishijlangerinmachtweervrijje hebthebt uitsluitenduitsluitend machtmacht overover mensenmensen zolangzolang jeje nietniet allesalles vanvan zeze afneemtmaar wanneerwanneer jeje iemandvan allesalles hebthebt beroofdis hijhij nietniet langerlanger inin jeje machthij isis weerweer vrijje hebt uitsluitendhebt uitsluitend machtuitsluitend macht overmacht over mensenover mensen zolangmensen zolang jezolang je nietje niet allesniet alles vanalles van zevan ze afneemtmaar wanneer jewanneer je iemandje iemand vaniemand van allesvan alles hebtalles hebt beroofdis hij niethij niet langerniet langer inlanger in jein je machthij is weeris weer vrij

Iemand die je beroofd hebt van alles is niet meer in je macht. Hij is weer helemaal vrij -Alexander Solzjenitsyn
iemand-die-beroofd-hebt-van-alles-is-niet-meer-in-macht-hij-is-weer-helemaal-vrij
Je hebt de macht, maar niet de blik;Je ziet niet waarop je loopt;Je hebt de ervaring om gids te zijn, maar niet de wijsheid om geleid te worden -Edwin A. Robinson
je-hebt-de-macht-maar-niet-de-blikje-ziet-niet-waarop-looptje-hebt-de-ervaring-om-gids-te-zijn-maar-niet-de-wijsheid-om-geleid-te-worden
Wat is goed? - Alles wat het gevoel van macht, de wil tot macht, de macht zelf in de mens vermeerdert -Friedrich Nietzsche
wat-is-goed-alles-wat-het-gevoel-van-macht-de-wil-tot-macht-de-macht-zelf-in-de-mens-vermeerdert