Je kunt gerust zijn. Er zijn best nog hele heldere plekken in je binnenste: het lukt eenvoudig niet in één leven alles te besmeuren.


je-kunt-gerust-zijn-er-zijn-best-nog-hele-heldere-plekken-in-binnenste-het-lukt-eenvoudig-niet-in-één-leven-alles-te-besmeuren
henri michauxkuntgerustzijnerzijnbestnogheleheldereplekkeninbinnenstehetlukteenvoudignietéénlevenallestebesmeurenje kuntkunt gerustgerust zijner zijnzijn bestbest nognog helehele heldereheldere plekkenplekken inin jeje binnenstehet luktlukt eenvoudigeenvoudig nietniet inin éénéén levenleven allesalles tete besmeurenje kunt gerustkunt gerust zijner zijn bestzijn best nogbest nog helenog hele helderehele heldere plekkenheldere plekken inplekken in jein je binnenstehet lukt eenvoudiglukt eenvoudig nieteenvoudig niet inniet in éénin één levenéén leven allesleven alles tealles te besmeurenje kunt gerust zijner zijn best nogzijn best nog helebest nog hele helderenog hele heldere plekkenhele heldere plekken inheldere plekken in jeplekken in je binnenstehet lukt eenvoudig nietlukt eenvoudig niet ineenvoudig niet in éénniet in één levenin één leven alleséén leven alles televen alles te besmeurener zijn best nog helezijn best nog hele helderebest nog hele heldere plekkennog hele heldere plekken inhele heldere plekken in jeheldere plekken in je binnenstehet lukt eenvoudig niet inlukt eenvoudig niet in ééneenvoudig niet in één levenniet in één leven allesin één leven alles teéén leven alles te besmeuren

Omdat je niet universeel kunt zijn en alles weten wat er over alles te weten valt, moet je van alles een beetje weten. Want het is veel beter van alles iets te weten dan van één ding alles. Zo'n universaliteit is het mooist. Kon je beide hebben dan was het nog beter, maar als je moet kiezen kies dan het eerste. Ook het grote publiek weet het en handelt ernaar, want dit heeft vaak een goed oordeelWie het leven weet te behouden, gaat tijgers en neushoorns niet uit de weg. De neushoorn kan zijn hoorn nergens tegen stoten. De tijger kan zijn klauwen nergens in slaan. Want er zijn geen sterfelijke plekken op hemKunstenaar is nog de enige onbeschermde titel in ons diplomaland. Je kunt het van de ene op de andere dag worden, door een eenvoudig wilsbesluitAls het je lukt om alleen in het heden te leven, zul je een gelukkig mens zijnFilosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denkenDe geest van de mens is tot alles in staat - omdat hij alles bevat, zowel het hele verleden als de hele toekomst