Je moet bij mist wel 100 rijden want als je 70 rijdt knallen ze achteraan met tientallen tegelijk tegen je aan


je-moet-bij-mist-wel-100-rijden-want-als-70-rijdt-knallen-ze-achteraan-met-tientallen-tegelijk-tegen-aan
wiet van broeckhovenmoetbijmistwel100rijdenwantals70rijdtknallenzeachteraanmettientallentegelijktegenaanje moetmoet bijbij mistmist welwel 100100 rijdenrijden wantwant alsals je70 rijdtrijdt knallenknallen zeze achteraanachteraan metmet tientallentientallen tegelijktegelijk tegentegen jeje aanje moet bijmoet bij mistbij mist welmist wel 100wel 100 rijden100 rijden wantrijden want alswant als jeals je 70je 70 rijdt70 rijdt knallenrijdt knallen zeknallen ze achteraanze achteraan metachteraan met tientallenmet tientallen tegelijktientallen tegelijk tegentegelijk tegen jetegen je aanje moet bij mistmoet bij mist welbij mist wel 100mist wel 100 rijdenwel 100 rijden want100 rijden want alsrijden want als jewant als je 70als je 70 rijdtje 70 rijdt knallen70 rijdt knallen zerijdt knallen ze achteraanknallen ze achteraan metze achteraan met tientallenachteraan met tientallen tegelijkmet tientallen tegelijk tegentientallen tegelijk tegen jetegelijk tegen je aanje moet bij mist welmoet bij mist wel 100bij mist wel 100 rijdenmist wel 100 rijden wantwel 100 rijden want als100 rijden want als jerijden want als je 70want als je 70 rijdtals je 70 rijdt knallenje 70 rijdt knallen ze70 rijdt knallen ze achteraanrijdt knallen ze achteraan metknallen ze achteraan met tientallenze achteraan met tientallen tegelijkachteraan met tientallen tegelijk tegenmet tientallen tegelijk tegen jetientallen tegelijk tegen je aan

Je kunt gemakkelijk 100 worden, als je maar alles opgeeft waarvoor je 100 zou willen worden -Woody Allen
je-kunt-gemakkelijk-100-worden-als-maar-alles-opgeeft-waarvoor-100-zou-willen-worden
De mens zoekt bij zichzelf wat hij bij anderen mist en wil bij anderen terugvinden wat bij hemzelf hoogst hinderlijk is -Malcolm de Chazal
de-mens-zoekt-bij-zichzelf-wat-hij-bij-anderen-mist-wil-bij-anderen-terugvinden-wat-bij-hemzelf-hoogst-hinderlijk-is
Er is maar een ding erger dan rijden met een caravan: rijden achter een caravan -Marc Callewaert
er-is-maar-een-ding-erger-dan-rijden-met-een-caravan-rijden-achter-een-caravan
Als zorgen komen, komen ze niet als enkele verspieders, maar bij troepen tegelijk -William Shakespeare
als-zorgen-komen-komen-ze-niet-als-enkele-verspieders-maar-bij-troepen-tegelijk