Je moet eerder bedenken met wie je wilt eten of drinken dan wat je wilt eten en drinken.  Want zonder een vriend is ons leven het voederen van een leeuw of een wolf


je-moet-eerder-bedenken-met-wie-wilt-eten-of-drinken-dan-wat-wilt-eten-drinken-want-zonder-een-vriend-is-ons-leven-het-voederen-van-een-leeuw-of
epicurusmoeteerderbedenkenmetwiewiltetenofdrinkendanwatdrinkenwantzondereenvriendisonslevenhetvoederenvanleeuwwolfje moetmoet eerdereerder bedenkenbedenken metmet wiewie jeje wiltwilt etendrinken dandan watwat jeje wiltwilt eteneten enen drinkendrinkenwantwant zonderzonder eeneen vriendvriend isis onsons levenleven hethet voederenvoederen vanvan eeneen leeuween wolfje moet eerdermoet eerder bedenkeneerder bedenken metbedenken met wiemet wie jewie je wiltje wilt eteneten of drinkendrinken dan watdan wat jewat je wiltje wilt etenwilt eten eneten en drinkenen drinkenwant zonderwant zonder eenzonder een vriendeen vriend isvriend is onsis ons levenons leven hetleven het voederenhet voederen vanvoederen van eenvan een leeuwleeuw of een

Wie gezond wil blijven, moet eten wat hem niet smaakt, drinken wat hem niet bevalt en doen wat hij niet wenstEen goed mens eet en drinkt om te leven, een slecht mens leeft om te eten en drinkenDe enige methode om gezond te blijven is te eten wat je niet wil, te drinken wat je niet lekker vindt en te doen waar je geen zin in hebtDichters drinken van het leven zoals andere mensen wijn drinkenSorry onze bar is gesloten. Wilt u misschien iets drinken in afwachting dat ze opengaat?Wat gij wilt kunt gij eerder met een glimlach gedaan krijgen, dan door er met een zwaard op in te hakken