Je moet vliegen in je dromen om later van de grond te komen


je-moet-vliegen-in-dromen-om-later-van-de-grond-te-komen
harrie jekkersmoetvliegenindromenomlatervandegrondtekomenje moetmoet vliegenvliegen inin jeje dromendromen omom laterlater vanvan dede grondgrond tete komenje moet vliegenmoet vliegen invliegen in jein je dromenje dromen omdromen om laterom later vanlater van devan de grondde grond tegrond te komenje moet vliegen inmoet vliegen in jevliegen in je dromenin je dromen omje dromen om laterdromen om later vanom later van delater van de grondvan de grond tede grond te komenje moet vliegen in jemoet vliegen in je dromenvliegen in je dromen omin je dromen om laterje dromen om later vandromen om later van deom later van de grondlater van de grond tevan de grond te komen

Je mag dromen, je moet zelfs dromen, maar je moet er ook voor zorgen dat je niet in je dromen verdwaaltZe hebben beloofd dat dromen uit kunnen komen - maar vergaten te vermelden dat nachtmerries ook dromen zijnDit is mijn leer; wie eenmaal vliegen wil leren, die moet eerst leren staan en gaan en lopen en klauteren en dansen; vliegend leert men het vliegen niet!In de grond van ons lachen moet goedheid zijnDe roem is zonder vleugels geboren, hij moet ze van de Muzen lenen als hij naar de hemelen wil vliegenWat komen moet, raakt u in handen, ook al bevond het zich aan de andere zijde der zee; wat daarentegen niet komen moet, dat ontgaat u, ook al lag het u reeds op de hand