Je stampte met je voet op de grond en er was feest


je-stampte-met-voet-op-de-grond-er-was-feest
remco campertstamptemetvoetopdegronderwasfeestje stamptestampte metmet jeje voetvoet opop dede grondgrond enen erer waswas feestje stampte metstampte met jemet je voetje voet opvoet op deop de grondde grond engrond en eren er waser was feestje stampte met jestampte met je voetmet je voet opje voet op devoet op de grondop de grond ende grond en ergrond en er wasen er was feestje stampte met je voetstampte met je voet opmet je voet op deje voet op de grondvoet op de grond enop de grond en erde grond en er wasgrond en er was feest

De voet voelt de voet als het de grond voeltMen moet op goede voet zijn met fatsoenlijke mensen en nooit op kwade voet met de anderenDe ijdelheid houdt mensen met zichzelf op goede voet, die met alle anderen op kwade voet zijnPacifist: iemand die op voet van oorlog leeft met het legerCharme als levenshouding is iets verschrikkelijks: op goede voet staan met je eigen leugensHet heeft zijn goede grond, dat vorsten en vorstinnen zich liever laten uitschilderen met honden dan met mensen