Je weet wel hoe rijk je bent, als je niets te verliezen hebt


je-weet-wel-hoe-rijk-bent-als-niets-te-verliezen-hebt
jean anouilhweetwelhoerijkbentalsnietsteverliezenhebtje weetweet welwel hoehoe rijkrijk jeje bentals jeje nietsniets tete verliezenverliezen hebtje weet welweet wel hoewel hoe rijkhoe rijk jerijk je bentals je nietsje niets teniets te verliezente verliezen hebtje weet wel hoeweet wel hoe rijkwel hoe rijk jehoe rijk je bentals je niets teje niets te verliezenniets te verliezen hebtje weet wel hoe rijkweet wel hoe rijk jewel hoe rijk je bentals je niets te verliezenje niets te verliezen hebt

Hoe meer je verdient, hoe meer de regering je afneemt... tot je rijk bent. En dan nemen ze bijna niets meerDe mens is rijk door zijn geest, niet door zijn kluis: hoe vol deze ook is, als ik zie, dat u zelf leeg bent, noem ik u niet rijkAls men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon,Want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebbenWeet wel dat jij die de jachtbuit hebt nu zelf buit bent en dat het lot jou op je jacht heeft gegrepenAls je de indruk wekt dat je iets nodig hebt, krijg je niets. Om geld te maken, moet je je als rijk voordoenHoe vrolijker je bent, hoe meer je nog te leren hebt