Jouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeft


jouw-jijheid-lieve-tedere-is-zo-in-mij-verhout-dat-al-wat-aan-jou-kenbaar-is-mij-in-mij-overleeft
leo vromanjouwjijheidlievetedereiszoinmijverhoutdatalwataanjoukenbaaroverleeftjouw jijheidlieve tedereis zozo inin mijmij verhoutverhout datdat alal watwat aanaan joujou kenbaarkenbaar isis mijmij inin mijmij overleeftis zo inzo in mijin mij verhoutmij verhout datverhout dat aldat al watal wat aanwat aan jouaan jou kenbaarjou kenbaar iskenbaar is mijis mij inmij in mijin mij overleeftis zo in mijzo in mij verhoutin mij verhout datmij verhout dat alverhout dat al watdat al wat aanal wat aan jouwat aan jou kenbaaraan jou kenbaar isjou kenbaar is mijkenbaar is mij inis mij in mijmij in mij overleeftis zo in mij verhoutzo in mij verhout datin mij verhout dat almij verhout dat al watverhout dat al wat aandat al wat aan joual wat aan jou kenbaarwat aan jou kenbaar isaan jou kenbaar is mijjou kenbaar is mij inkenbaar is mij in mijis mij in mij overleeft

Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het altemale, dat God geschapen heeftDe schoonheid van de Uebermensch kwam tot mij als schaduw. Ach, mijn broeders! Wat gaan mij nog de goden aan!Chantage: 'Als u mij die loonsverhoging niet geeft vertel ik aan iedereen dat u ze mij wel gegeven hebt.'Wat zou je veel van mij houden, als je van mij zou houden zoals ik van jouWaar moest het met mij heen als niemand meer aanstoot aan mij namHet laat mij immer koud, wanneer iemand het niet met mij eens blijkt te zijn. Het spijt mij alleen, uit naastenliefde, voor hem.