Juist mensen die niet begrepen worden, praten er niet graag over, of heel verdrietig - de jeugd daarentegen gaat er prat op


juist-mensen-die-niet-begrepen-worden-praten-er-niet-graag-over-of-heel-verdrietig-de-jeugd-daarentegen-gaat-er-prat-op
jean pauljuistmensendienietbegrepenwordenpratenergraagoverofheelverdrietigdejeugddaarentegengaatpratopjuist mensenmensen diedie nietniet begrepenbegrepen wordenpraten erer nietniet graaggraag overheel verdrietigverdrietigdede jeugdjeugd daarentegendaarentegen gaatgaat erer pratprat opjuist mensen diemensen die nietdie niet begrepenniet begrepen wordenpraten er nieter niet graagniet graag overheel verdrietigde jeugdde jeugd daarentegenjeugd daarentegen gaatdaarentegen gaat ergaat er prater prat opjuist mensen die nietmensen die niet begrependie niet begrepen wordenpraten er niet graager niet graag overde jeugd daarentegende jeugd daarentegen gaatjeugd daarentegen gaat erdaarentegen gaat er pratgaat er prat opjuist mensen die niet begrepenmensen die niet begrepen wordenpraten er niet graag overde jeugd daarentegen gaatde jeugd daarentegen gaat erjeugd daarentegen gaat er pratdaarentegen gaat er prat op

Mensen willen niet begrepen worden, althans niet helemaal -Anne Morrow Lindbergh
mensen-willen-niet-begrepen-worden-althans-niet-helemaal
Het is heel moeilijk, gedachten onder woorden te brengen die men zelf niet heeft begrepen -Ernst Hohenemser
het-is-heel-moeilijk-gedachten-onder-woorden-te-brengen-die-men-zelf-niet-heeft-begrepen
Het is niet erg om verkeerd te worden begrepen: het kan oorzaak zijn dat men zichzelf beter gaat begrijpen -Cees Buddingh
het-is-niet-erg-om-verkeerd-te-worden-begrepen-het-kan-oorzaak-zijn-dat-men-zichzelf-beter-gaat-begrijpen
De meest zekere manier om niet heel ongelukkig te worden is niet te verlangen heel gelukkig te worden, dus door in je aanspraken op genot, bezit, aanzien, eer enzovoort, bescheiden te zijn -A. Schopenhauer
de-meest-zekere-manier-om-niet-heel-ongelukkig-te-worden-is-niet-te-verlangen-heel-gelukkig-te-worden-dus-door-in-aanspraken-op-genot-bezit-aanzien
Van mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen praten -Ben Jonson
van-mensen-die-over-hun-eigen-weldaden-praten-gelooft-men-niet-dat-ze-erover-praten-omdat-ze-ze-bewezen-hebben-maar-dat-ze-ze-bewezen-hebben-om-erover