Jullie zijn altijd al één geweest, dus doe nou niet alsof je via allerlei oefeningen die eenheid kunt verwerven


jullie-zijn-altijd-al-één-geweest-dus-doe-nou-niet-alsof-via-allerlei-oefeningen-die-eenheid-kunt-verwerven
huang pojulliezijnaltijdalééngeweestdusdoenounietalsofviaallerleioefeningendieeenheidkuntverwervenjullie zijnzijn altijdaltijd alal éénéén geweestdus doedoe nounou nietniet alsofalsof jeje viavia allerleiallerlei oefeningenoefeningen diedie eenheideenheid kuntkunt verwervenjullie zijn altijdzijn altijd alaltijd al éénal één geweestdus doe noudoe nou nietnou niet alsofniet alsof jealsof je viaje via allerleivia allerlei oefeningenallerlei oefeningen dieoefeningen die eenheiddie eenheid kunteenheid kunt verwervenjullie zijn altijd alzijn altijd al éénaltijd al één geweestdus doe nou nietdoe nou niet alsofnou niet alsof jeniet alsof je viaalsof je via allerleije via allerlei oefeningenvia allerlei oefeningen dieallerlei oefeningen die eenheidoefeningen die eenheid kuntdie eenheid kunt verwervenjullie zijn altijd al éénzijn altijd al één geweestdus doe nou niet alsofdoe nou niet alsof jenou niet alsof je vianiet alsof je via allerleialsof je via allerlei oefeningenje via allerlei oefeningen dievia allerlei oefeningen die eenheidallerlei oefeningen die eenheid kuntoefeningen die eenheid kunt verwerven

Als jullie dat niet aanvoelen, zullen jullie 't nooit snappen al doen jullie nog zo je bestIk doe altijd dingen die ik niet kan doen. Op die manier doe ik ze toch.Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus hebben, maar waar het dus in wezen om gaat, is: wat doe je met die bal?Je kunt doen alsof je ernstig bent, je kunt niet doen alsof je geestig bentJullie bereiken onsterfelijkheid door jullie geesten met waarheid te vullen. Word daarom als vaten die geschikt zijn om de woorden van de meester te ontvangenKonijn tegen konijntjes: 'Een goochelaar heeft jullie uit een hoge hoed getoverd en nu houden jullie op met die vervelende vragen.'