Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt


kapitaal-is-dode-arbeid-die-zoals-een-vampier-slechts-tot-leven-komt-door-het-opzuigen-van-levende-arbeid-te-meer-leeft-naarmate-hij-meer-arbeid
karl marxkapitaalisdodearbeiddiezoalseenvampierslechtstotlevenkomtdoorhetopzuigenvanlevendearbeidtemeerleeftnaarmatehijopzuigtkapitaal isis dodedode arbeiddie zoalszoals eeneen vampierslechts tottot levenleven komtkomt doorhet opzuigenopzuigen vanvan levendelevende arbeidarbeid endes tete meermeer leeftleeft naarmatenaarmate hijhij meermeer arbeidarbeid opzuigtkapitaal is dodeis dode arbeiddie zoals eenzoals een vampierslechts tot leventot leven komtleven komt doorkomt door hetdoor het opzuigenhet opzuigen vanopzuigen van levendevan levende arbeidlevende arbeid enarbeid en desen des tedes te meerte meer leeftmeer leeft naarmateleeft naarmate hijnaarmate hij meerhij meer arbeidmeer arbeid opzuigt

Het blijft - niet een zedelijk vermanende voorspiegeling, maar een psychologisch feit, dat de arbeid te meer voldoening schenkt naarmate hij meer vrucht draagt; maar niet minder, dat die vruchten te meer gewaardeerd worden, naarmate zij meer arbeid en inspanning gekost hebben gelijk ook de genietingen die langs die weg verkregen werden, het diepst in het geheugen gegrift blijvenDe oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pestArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuurDe beweerde voorkeur van andere arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeur van alle arbeidWeinig arbeid geeft iemand veel eigenliefde, veel arbeid een zeer grote bescheidenheid