Kies het leven dat het meest nuttig is, en de gewoonte zal het het aangenaamst maken


kies-het-leven-dat-het-meest-nuttig-is-de-gewoonte-zal-het-het-aangenaamst-maken
francis baconkieshetlevendatmeestnuttigisdegewoontezalaangenaamstmakenkies hethet levenleven datdat hethet meestmeest nuttignuttig isen dede gewoontegewoonte zalzal hethet hethet aangenaamstaangenaamst makenkies het levenhet leven datleven dat hetdat het meesthet meest nuttigmeest nuttig isen de gewoontede gewoonte zalgewoonte zal hetzal het hethet het aangenaamsthet aangenaamst makenkies het leven dathet leven dat hetleven dat het meestdat het meest nuttighet meest nuttig isen de gewoonte zalde gewoonte zal hetgewoonte zal het hetzal het het aangenaamsthet het aangenaamst makenkies het leven dat hethet leven dat het meestleven dat het meest nuttigdat het meest nuttig isen de gewoonte zal hetde gewoonte zal het hetgewoonte zal het het aangenaamstzal het het aangenaamst maken

Kies altijd de weg, die de beste schijnt te zijn, hoe ruw hij ook moge zijn. De gewoonte zal hem gemakkelijk maken -Pythagoras
kies-altijd-de-weg-die-de-beste-schijnt-te-zijn-hoe-ruw-hij-ook-moge-zijn-de-gewoonte-zal-hem-gemakkelijk-maken
De genoegens die zich het meest zelden voordoen, zijn het aangenaamst -Epictetus
de-genoegens-die-zich-het-meest-zelden-voordoen-zijn-het-aangenaamst
Het idee is niet om eeuwig te leven, maar om iets te maken dat eeuwig zal leven -Andy Warhol
het-idee-is-niet-om-eeuwig-te-leven-maar-om-iets-te-maken-dat-eeuwig-zal-leven
De belangrijkste manier waarop het internet van invloed zal zijn, is dat het de overheden moeilijker zal maken belastingen te innen -Milton Friedman
de-belangrijkste-manier-waarop-het-internet-van-invloed-zal-zijn-is-dat-het-de-overheden-moeilijker-zal-maken-belastingen-te-innen
Het geloof is een voorproef van de kennis die ons in het toekomstig leven gelukkig zal maken -Thomas van Aquino
het-geloof-is-een-voorproef-van-de-kennis-die-ons-in-het-toekomstig-leven-gelukkig-zal-maken
Tijd is de meest waardevolle munt in je leven. Jij en jij alleen bepaalt hoe die munt zal worden besteed. Zorg ervoor dat je het niet voor je laat besteden door andere mensen -Carl Sandburg
tijd-is-de-meest-waardevolle-munt-in-leven-jij-jij-alleen-bepaalt-hoe-die-munt-zal-worden-besteed-zorg-ervoor-dat-het-niet-voor-laat-besteden